ORGANIZACJA ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW

  1. Skargi i wnioski czytelników przyjmują Dyrektor oraz kierownicy komórek organizacyjnych i przekazują je do załatwienia.
  2. Skargi i wnioski załatwia merytorycznie kierownik danego działu, który przygotowuje odpowiedź zawierającą wyczerpujące wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności sprawy, ustosunkowanie się do zarzutów, propozycji, czy uwag oraz informacje o podjętych działaniach.
  3. Właściwym do rozpatrzenia skarg i wniosków są:
   1. Dyrektor, w przypadku zarzutów dotyczących osobistego postępowania lub zachowania kierowników działów lub pracowników na stanowiskach samodzielnych,
   2. kierownicy komórek organizacyjnych w przypadkach zarzutów dotyczących:

a) wykonywania czynności służbowych przez podległych pracowników,
b) skarg zleconych do załatwienia przez Dyrektora.

 1. W każdym przypadku niezałatwienia skargi lub wniosku w terminie, kierownik lub osoba załatwiająca skargę lub wniosek obowiązana jest w porozumieniu z Dyrektorem powiadomić na piśmie wnoszącego o przyczynach nie załatwienia ich w terminie oraz wyznaczyć nowy termin.
 2. W ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej w przypadku nieterminowości załatwienia skargi lub wniosku prowadzone jest postępowanie wyjaśniające, którego wynikiem są wnioski przedstawione Dyrektorowi, w tym dotyczące odpowiedzialności porządkowej, dyscyplinarnej lub innej przewidzianej w przepisach prawa.
 3. Bezpośredni nadzór nad rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków sprawuje Dyrektor.
 4. Wszystkie skargi pisemne podlegają rejestracji z wyjątkiem skarg anonimowych.
 5. Rejestr skarg prowadzi sekretariat.
 6. Skargi winny być załatwiane niezwłocznie, nie później niż w terminach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego.
 7. Udzielenie odpowiedzi na skargi są odnotowywane w rejestrze skarg.

 

Podmiot udostępniający :

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie

Osoba wprowadzająca :

Hubert Słotwiński

Osoba odpowiedzialna za informację :

Monika Ryter

Data publikacji :

05.02.2016

Ostatnia zmiana :

05.02.2016

Jesteś tutaj: Start Na skróty Polityka informacji Sposób załatawiania spraw