Załącznik nr 2
Do zarządzenia nr 24/2015
Dyrektora
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie

 

 

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z DZIAŁU MULTIMEDIALNEGO I INTERNETU
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie

 

§ 1
ZASADY OGÓLNE

1. Korzystanie z Działu Multimedialnego jest bezpłatne i przysługuje każdemu użytkownikowi Biblioteki, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
2. Czytelnik ma prawo korzystać z Działu Multimedialnego wyłącznie za okazaniem karty czytelnika, która wydawana jest bezpłatnie. Utratę karty bibliotecznej, należy niezwłocznie zgłosić, w jednej z wypożyczalni sieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie. Opłata za zagubienie lub zniszczenie karty i wydanie duplikatu wynosi 3 zł.
3. Uprawnień, wynikających z posiadania karty bibliotecznej, nie wolno odstępować innej osobie. Właściciel ponosi odpowiedzialność za każdorazowe jej użycie.
4. Przed wejściem do Działu, użytkownik ma obowiązek pozostawienia w szatni okrycia wierzchniego i bagażu.
5. Podczas korzystania ze stanowiska komputerowego, obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych, palenia tytoniu, e-papierosów oraz spożywania napojów i posiłków.
6. Użytkownik, zobowiązany jest zostawić kartę biblioteczną u dyżurnego bibliotekarza, w celu zaewidencjonowania go w karcie odwiedzin. Dokument zwracany jest po zakończeniu korzystania ze stanowiska komputerowego i sprawdzeniu jego stanu przez bibliotekarza.
7. Pracownik Biblioteki wskazuje miejsce do pracy.
8. W przypadku awarii komputera, należy niezwłocznie powiadomić o tym pracownika Biblioteki, bez podejmowania próby naprawy.
9. Czytelnik zobowiązany jest do poinformowania dyżurnego bibliotekarza, o wnoszonych materiałach bibliotecznych i prasie.
10. Biblioteka, zastrzega sobie prawo blokowania stron, zawierających treści niezgodne z prawem i nieobyczajne.
11. Po zakończeniu pracy, użytkownik pozostawia stanowisko w stanie, w jakim go zastał.
12. Bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi i poprosić o opuszczenie Biblioteki osoby:

a. zachowujące się agresywnie wobec innych użytkowników lub bibliotekarzy,
b. używających słów powszechnie uważanych za obraźliwe,
c. nietrzeźwych lub będących pod wpływem innych środków odurzających,
d. które korzystają z Biblioteki w celach innych, niż przewidzianych w działalności Biblioteki,
e. które swoim zachowaniem zakłócają pracę czytelników i pracowników,
f. które z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla pozostałych użytkowników lub bibliotekarzy (przez uciążliwość rozumiane są zachowania i postawy trudne do zniesienia, przykre, dokuczliwe dla czytelników i pracowników biblioteki).

13. Na życzenie opiekuna prawnego, bibliotekarz może ograniczyć dziecku czas korzystania z Internetu i zbiorów multimedialnych.
14. Użytkownicy mają prawo do bezpłatnego:

- korzystania na miejscu z wydawnictw multimedialnych, dostępnych w Dziale Multimedialnym na zasadach określonych w §2 Regulaminu;
- korzystania z dostępu do Internetu na zasadach określonych w §3 Regulaminu;
- kopiowania części danych na stanowisku Reprografii, o ile nie jest to sprzeczne z prawem autorskim;

15. Użytkownikowi nie wolno:

- korzystać z własnych nośników elektronicznych;
- korzystać z jednego stanowiska przez więcej niż jedną osobę;
- prowadzić rozmów z innymi czytelnikami;
- instalować oprogramowania oraz zmieniać konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na lokalnym dysku twardym;
- przesyłać i udostępniać dane, które naruszałoby prawo;
- prowadzić działalności komercyjnej;
- wyszukiwać informacji, o treściach niezgodnych z prawem i nieobyczajnych.

§ 2
KORZYSTANIE ZE ZBIORÓW MULTIMEDIALNYCH
I OPROGRAMOWANIA UŻYTKOWEGO

1. Stanowisko komputerowe może być wykorzystane do przeglądania zbiorów multimedialnych, udostępnianych w Dziale Multimedialnym.
2. Dźwięk odtwarzany podczas pracy programów multimedialnych może być emitowany tylko przez dołączone do komputera słuchawki.
3. Użytkownik może korzystać jednocześnie tylko z jednego programu multimedialnego na nośniku CD.
4. Wynik swojej pracy, można zapisać odpłatnie na dysku przenośnym, wydrukować lub zeskanować.
5. Pliki pozostawione przez użytkownika na dysku twardym będą usuwane.
6. Zbiorów multimedialnych nie wypożycza się. Wyjątek stanowią książki audio, które wypożyczane są w ilości 5 tytułów na okres 30 dni.
7. Dopuszcza się wypożyczanie filmów na sobotę i niedzielę. Udostępnienie takich materiałów, jest możliwe w sobotę, na godzinę przed zamknięciem Biblioteki, pod warunkiem zwrotu w poniedziałek, do godziny po jej otwarciu.
8. Sankcje i opłaty finansowe, wynikają z przekroczenia regulaminowego terminu zwrotu książki audio i nie są zależne od przypomnień i wezwań do zwrotu.
9. Przekroczenie terminu zwrotu materiałów bibliotecznych, skutkuje zablokowaniem konta czytelnika w systemie komputerowym SOWA, w całej sieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie, co jest równoznaczne z brakiem możliwości wypożyczania oraz powoduje naliczanie opłat regulaminowych.
10. Opłata za przetrzymanie, za każdy miesiąc zwłoki, wynosi 2,00 zł od jednego wypożyczonego egzemplarza i naliczana będzie, począwszy od pierwszego dnia przekroczenia terminu zwrotu, przez okres 1 roku. Po tym terminie, Biblioteka uprawiona jest do podejmowania wszelkich czynności prawnych, zmierzających do odzyskania zbiorów.
11. Odblokowanie konta następuje po zwrocie przetrzymanych zbiorów bibliotecznych i po wpłaceniu naliczonej opłaty finansowej.
12. Koszty odzyskania materiałów bibliotecznych przez Bibliotekę oraz opłaty pieniężne z tym związane ponosi w całości czytelnik.
13. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie ma Regulamin udostępniania zbiorów w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie.

§ 3
KORZYSTANIE Z DOSTĘPU DO INTERNETU

1. Przeglądanie zasobów sieci Internet jest możliwe wyłącznie do celów naukowych, edukacyjnych i dydaktycznych.
2. Czytelnik może korzystać ze stanowiska komputerowego przez 1 godzinę. Istnieje możliwość przedłużenia pracy, jeżeli są wolne stanowiska.
3. Korzystanie z Internetu jest nieodpłatne.
4. Czytelnik może skorzystać z dostępu do sieci WiFi, po uprzednim ustaleniu hasła na stanowisku obsługi Działu Multimedialnego.
5. Użytkowane komputery poddawane są stałemu monitorowaniu. Pracownik biblioteki ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji, jeśli uzna, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w Regulaminie.
6. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności, za pozostawione w pamięci komputera dane osobiste. Po skorzystaniu z serwisu z dostępem autoryzowanym, należy zgłosić obsłudze zakończenie pracy, komputer zostanie zrestartowany, a tym samym pamięć wyczyszczona.

§ 4
ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW

1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody przez niego spowodowane. Odpowiedzialny jest również za straty i nadużycia, popełnione przy użyciu udostępnionych mu zasobów Internetu oraz zbiorów multimedialnych.
2. Za zagubienie, zniszczenie zbiorów lub stanowiska odpowiada użytkownik.
3. Wysokość odszkodowania odpowiada wartości zniszczonego sprzętu lub zagubionych materiałów. Wartość ustalana jest w oparciu o aktualną cenę rynkową.

§ 5
KORZYSTANIE Z SAL KINOWYCH

1. Z sal kinowych można korzystać po uprzedniej, osobistej rezerwacji terminu w Dziale Multimedialnym.
2. Osoby korzystające z sal kinowych, pozostawiają kartę czytelnika na stanowisku obsługi.
3. Podczas korzystania z sal kinowych ma zastosowanie § 1, pkt. 5.
4. Za zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia sal kinowych odpowiada użytkownik lub opiekun grupy zorganizowanej.

Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.10.2015 roku.

 

Podmiot udostępniający :

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie

Osoba wprowadzająca :

Hubert Słotwiński

Osoba odpowiedzialna za informację :

Monika Ryter

Data publikacji :

01.10.2015

Ostatnia zmiana :

01.10.2015

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA CZYTNIKÓW E-BOOKÓW
w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie

1. Niniejszy Regulamin określa warunki wypożyczania czytników książek elektronicznych, dalej zwanych czytnikami e-booków.
2. Czytniki e-booków przeznaczone są dla Czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie.
3. Wypożyczanie czytników e-booków jest bezpłatne.
4. Za wypożyczenie czytników e-booków, od osoby zameldowanej poza Jaworznem, pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 250 zł.
5. W przypadku wątpliwości lub niemożności ustalenia adresu zamieszkania Czytelnika, bibliotekarz ma prawo zażądać przedstawienia zaświadczenia o aktualnym adresie zamieszkania wydanego przez właściwy urząd.
6. Czytniki e-booków wypożyczane są przez Czytelnię Multimedialną.
7. Czytelnik, który zamierza korzystać z czytnika e-booków, jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem i zaakceptowania zawartych w nim warunków.
8. Czytelnik zobowiązany jest do przedłożenia bibliotekarzowi karty bibliotecznej wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem, w celu wypełnienia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1.
9. Warunkiem wypożyczenia czytnika e-booków jest pisemne potwierdzenie wypożyczenia przez Czytelnika lub jego prawnego opiekuna.
10. Oświadczenie sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Biblioteki i Czytelnika.
11. Bibliotekarz ma prawo odmówić udostępnienia urządzenia osobom:
1) nietrzeźwym lub będących pod wpływem innych środków odurzających,
2) które swoim zachowaniem zakłócają pracę czytelników i pracowników.
12. W momencie zwrotu urządzenia i sprawdzeniu jego stanu technicznego przez bibliotekarza, Czytelnik na swoim oświadczeniu otrzymuje potwierdzenie zwrotu urządzenia.
13. Czytnik e-booków wypożyczany jest na okres 30 dni, z możliwością przedłużenia tylko wówczas, gdy nie ma na niego zapotrzebowania ze strony innych Czytelników.
14. Czytelnik wypożycza czytnik e-booków z wgranymi książkami elektronicznymi z zasobów domeny publicznej.
15. Z wgranych książek elektronicznych w czytnikach e-booków, Czytelnik może korzystać w ramach obowiązujących licencji. Czytelnik jest uprawniony do wgrywania w okresie wypożyczenia na udostępnionym mu przez Bibliotekę czytniku e-booków dowolnych utworów, zgodnie z obowiązującym prawem i w ramach udzielonych mu do tego pozwoleń i licencji.
16. W chwili zwrotu czytnika e-booków do Biblioteki, wszystkie wgrane przez Czytelnika pliki, muszą być usunięte z urządzenia, bez naruszenia książek wgranych przez Bibliotekę oraz w stanie niepogorszonym wraz z kompletnym wyposażeniem udostępnionym Czytelnikowi.
17. Czytelnik ma prawo korzystać z czytnika e-booków oraz wgranych na niego książek tylko na własny użytek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności Czytelnik nie może i nie jest uprawniony do:
1) rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu czytnika e-booków i wgranych na niego książek w całości lub we fragmentach,
2) modyfikowania treści wgranych książek,
3) komercyjnego wykorzystywania książek,
4) rozpowszechniania treści książek i wprowadzania ich do Internetu,
5) udostępniania czytnika e-booków osobom trzecim.
18. W przypadku wykrycia sytuacji wykorzystania e-booków niezgodnie z prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu, Biblioteka oraz uprawnione osoby trzecie, będą mogły zgłosić odpowiednie roszczenia z tego tytułu względem Czytelnika.
19. Czytelnik zobowiązany jest do dbania o stan czytnika e-booków i wykorzystywania go w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi.
20. Każdy czytnik e-booków wyposażony jest w: ładowarkę, pokrowiec ochronny, instrukcję obsługi. W chwili wypożyczenia czytnika e-booków, Czytelnik zobowiązany jest do sprawdzenia jego faktycznego funkcjonowania i kompletności wyposażenia. Podpis na oświadczeniu jest równoznaczny z tym, że Czytelnik otrzymał sprawny czytnik z kompletnym wyposażeniem.
21. Za przetrzymanie czytnika e-booków ponad termin określony w pkt 13, Biblioteka pobiera opłaty w wysokości 10 zł za dzień zwłoki.
22. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu o 14 dni, Biblioteka będzie dochodziła swoich roszczeń na drodze sądowej.
23. Czytelnik nieoddający urządzenia w terminie nie może ponownie wypożyczyć czytnika e-booków.
24. Czytelnik korzysta z czytnika e-booków na własne ryzyko i odpowiedzialność, włączając w to odpowiedzialność finansową.
25. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia czytnika e-booków, Czytelnik pokrywa koszty naprawy lub zakupu nowego urządzenia, o takich samych parametrach.
26. W przypadku zagubienia lub niemożności zwrotu kompletnego wyposażenia czytnika e-booków Czytelnik zobowiązuje się zapłacić na rzecz Biblioteki odszkodowanie w wysokości:
1) czytnik e-booków – wartość rynkowa
2) pokrowiec ochronny – 25 zł
3) ładowarka – 25 zł
27. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu udostępniania zbiorów w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie.

 

Podmiot udostępniający :

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie

Osoba wprowadzająca :

Hubert Słotwiński

Osoba odpowiedzialna za informację :

Monika Ryter

Data publikacji :

05.02.2016

Ostatnia zmiana :

05.02.2016

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA TABLETÓW
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie

1. Biblioteka udostępnia Czytelnikom, na miejscu, tablety wraz z akcesoriami w celach edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych.
2. Korzystanie z tabletów jest bezpłatne.
3. Tablety udostępniane są przez Czytelnię Multimedialną.
4. Czytelnik, który zamierza korzystać z tabletu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz do przedłożenia bibliotekarzowi karty bibliotecznej wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem, w celu wypełnienia rewersu stanowiącego załącznik nr 1.
5. Karta czytelnika wraz z rewersem przechowywana jest do momentu zwrotu urządzenia i sprawdzenia jego stanu technicznego przez bibliotekarza.
6. Czytelnik może korzystać z tabletu poza Czytelnią Multimedialną, na terenie Biblioteki Głównej, po uzyskaniu zgody bibliotekarza.
7. Tablety udostępniane są na czas 2 godzin z możliwością przedłużenia czasu korzystania, w sytuacji dostępności urządzenia.
8. Biblioteka zastrzega sobie prawo odmowy udostępnienia tabletów w przypadku wykorzystywania ich w zajęciach zorganizowanych przez Bibliotekę.
9. Bibliotekarz ma prawo odmówić udostępnienia urządzenia osobom:
a) nietrzeźwym lub będących pod wpływem innych środków odurzających,
b) które swoim zachowaniem zakłócają pracę czytelników i pracowników.
10. Tablety podłączone są do sieci Wi-Fi, za pomocą której mogą łączyć się z Internetem.
11. Tablety wyposażone są w aplikacje umożliwiające naukę, tworzenie i dzielenie się treściami, a także zabawę.
12. Czytelnik zobowiązany jest do dbania o stan tabletu i wykorzystywania go w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi.
13. Czytelnik korzysta z tabletu na własne ryzyko i odpowiedzialność, włączając w to odpowiedzialność karną i finansową.
14. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urządzenia Czytelnik pokrywa koszty naprawy tabletu lub zakupu nowego urządzenia o takich samych parametrach.
15. W przypadku osób niepełnoletnich, odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, którzy zobowiązani są wypełnić jednorazowo oświadczenie stanowiące załącznik nr 2.
16. Korzystając z tabletu Czytelnik zobowiązany jest do przestrzegania prawa. W szczególności zabrania się:
1) Zamieszczania w Internecie:
a) obrazów przemocy,
b) treści pornograficznych,
c) treści obrażających lub oczerniających inne osoby fizyczne lub prawne,
d) treści wzywających do nienawiści na tle rasowym lub religijnym,
e) wizerunku osoby bez jej zgody,
f) danych osobowych innych osób,
g) reklamy alkoholu, tytoniu, hazardu,
h) treści chronionych na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. m.in. filmów, piosenek, zdjęć, teledysków, tekstów, które nie są dostępne legalnie.
2) Wysyłania spamu (mass mailing),
3) Prób obejścia zabezpieczeń technicznych,
4) Nielegalnych wejść do systemów informatycznych osób trzecich,
5) Używania fałszywego adresu IP,
6) Wysyłania wirusów komputerowych lub innego niebezpiecznego oprogramowania,
7) Wszelkich innych działań zagrażających bezpieczeństwu Internetu i jego użytkowników,
8) Samodzielnego instalowania na tablecie dodatkowych aplikacji.
17. Na zakończenie korzystania z tabletu Czytelnik zobowiązany jest usunąć wszelkie dane osobowe oraz treści, które na nim umieścił. Czytelnik zobowiązany jest do wylogowania się z wszelkich internetowych aplikacji z których korzystał, np. bankowości internetowej.
18. Czytelnik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku niezastosowania się do postanowień pkt 17, Biblioteka może usunąć z tabletu wszelkie dane i treści umieszczone na nim przez Czytelnika.
19. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich bądź szkody wyrządzone przez Czytelnika lub Czytelnikowi, w tym naruszenie poufności danych osobowych.
20. Wszystkie zauważone uszkodzenia i usterki tabletu, nieprawidłowości związane z oprogramowaniem, należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.
21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu udostępniania zbiorów w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie.

 

Podmiot udostępniający :

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie

Osoba wprowadzająca :

Hubert Słotwiński

Osoba odpowiedzialna za informację :

Monika Ryter

Data publikacji :

05.02.2016

Ostatnia zmiana :

05.02.2016

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA CZYTAKÓW
w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie

1. Niniejszy Regulamin określa warunki wypożyczania „Czytaka Plus” - odtwarzacza cyfrowych książek mówionych, dalej zwanego czytakiem.
2. Czytaki przeznaczone są dla osób niewidomych i słabo widzących, w uzasadnionych przypadkach Biblioteka może podjąć decyzję o udostępnieniu czytaka innej osobie.
3. Wypożyczanie czytaków jest bezpłatne.
4. Za wypożyczenie czytaka, od osoby zameldowanej poza Jaworznem, pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 250 zł.
5. W przypadku wątpliwości lub niemożności ustalenia adresu zamieszkania Czytelnika, bibliotekarz ma prawo zażądać przedstawienia zaświadczenia o aktualnym adresie zamieszkania wydanego przez właściwy urząd.
6. Czytaki wypożyczane są przez Czytelnię Multimedialną.
7. Czytelnik, który zamierza korzystać z czytaka jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowania zawartych w nim warunków.
8. Czytelnik zobowiązany jest do przedłożenia bibliotekarzowi karty bibliotecznej wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem, w celu wypełnienia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1.
9. Warunkiem wypożyczenia czytaka jest pisemne potwierdzenie wypożyczenia przez Czytelnika lub jego prawnego opiekuna.
10. Oświadczenie sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Biblioteki i Czytelnika.
11. Bibliotekarz ma prawo odmówić udostępnienia urządzenia osobom:
1) nietrzeźwym lub będących pod wpływem innych środków odurzających,
2) które swoim zachowaniem zakłócają pracę czytelników i pracowników.
12. Czytelnik zobowiązany jest do dbania o stan czytaka i wykorzystywania go w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi.
13. W momencie zwrotu urządzenia i po sprawdzeniu jego stanu technicznego przez bibliotekarza, Czytelnik na swoim oświadczeniu otrzymuje potwierdzenie zwrotu.
14. Czytak wypożyczany jest na okres 30 dni, z możliwością przedłużenia tylko wówczas, gdy nie ma na niego zapotrzebowania ze strony innych Czytelników.
15. Czytelnik wypożycza wyłącznie czytak z wgranymi audiobookami, stanowiącymi własność Biblioteki.
16. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 5 wgranych audiobooków.
17. Czytelnicy mogą wgrywać do wypożyczonych przez Bibliotekę czytaków dowolne utwory, zgodnie z obowiązującym prawem i w ramach udzielonych im do tego pozwoleń i licencji.
18. W chwili zwrotu czytaka do Biblioteki, wszystkie wgrane przez Czytelnika pliki, muszą być usunięte z urządzenia, bez naruszenia kompletu książek wgranych przez Bibliotekę.
19. Czytelnik ma prawo korzystać z czytaka oraz wgranych na niego książek tylko na własny użytek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności Czytelnik nie może i nie jest uprawniony do:
1) rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu czytaka i wgranych na niego książek w całości lub we fragmentach,
2) modyfikowania treści wgranych książek,
3) komercyjnego wykorzystywania książek,
4) rozpowszechniania treści książek i wprowadzania ich do Internetu,
5) udostępniania czytaka osobom trzecim.
20. Za przetrzymanie czytaka ponad termin określony w pkt 14, Biblioteka pobiera opłaty w wysokości 10 zł za dzień zwłoki.
21. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu o 14 dni, Biblioteka będzie dochodziła swoich roszczeń na drodze sądowej.
22. Czytelnik nieoddający urządzenia w terminie nie mogą ponownie wypożyczyć czytaka.
23. Czytelnik korzysta z czytaka na własne ryzyko i odpowiedzialność, włączając w to odpowiedzialność finansową.
24. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia czytaka, Czytelnik pokrywa koszty naprawy lub zakupu nowego urządzenia o takich samych parametrach.

 

Podmiot udostępniający :

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie

Osoba wprowadzająca :

Hubert Słotwiński

Osoba odpowiedzialna za informację :

Monika Ryter

Data publikacji :

05.02.2016

Ostatnia zmiana :

05.02.2016

Załącznik nr 1
Do zarządzenia nr 24/2015
Dyrektora
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w JaworznieREGULAMIN
UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie


§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie określa prawa oraz obowiązki użytkowników, korzystających z jej zasobów i usług.
2. Ilekroć w tekście mowa jest o Regulaminie, oznacza to Regulamin Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie.
3. Usługi świadczone przez Bibliotekę są ogólnodostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem paragrafu 4 i 7.
4. Dane osobowe, gromadzone i przechowywane przez Bibliotekę, wykorzystywane są wyłącznie do celów statystycznych oraz w sprawach związanych z egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych i podlegają ochronie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

§ 2
ZBIORY BIBLIOTEKI

1. Biblioteka posiada zbiory książkowe, zbiory specjalne, czasopisma oraz dokumenty życia społecznego.
2. Stan zbiorów Biblioteki odzwierciedlają katalogi elektroniczne, dostępne w Bibliotece i na stronie internetowej Biblioteki.
3. Zbiory, zwane dalej materiałami bibliotecznymi, w zależności od ich rodzaju, wartości historyczno-kulturalnej, charakteru i atrakcyjności etc., udostępniane są w sposób prezencyjny, bądź wypożyczane na zewnątrz Biblioteki.

§ 3
PRAWO KORZYSTANIA

1. Prawo do korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki, ma charakter powszechny, na zasadach określonych w Ustawie o bibliotekach oraz niniejszym Regulaminie.
2. Prawo do korzystania z Biblioteki nabywa się z chwilą podpisania karty zapisu, wystawionej po:

1) okazaniu aktualnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL,
2) podaniu aktualnego adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu,
3) podpisaniu karty zapisu, oświadczenia, wyrażającego zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz oświadczenia o poprawności i prawdziwości podanych danych,
4) potwierdzenia podpisem zobowiązania do przestrzegania Regulaminu Biblioteki.

3. Karta zapisu jest podstawą do wydania karty czytelnika, która upoważnia do korzystania z usług całej sieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie.
4. Karta wydawana jest bezpłatnie. Czytelnik zobowiązany jest do chronienia jej przed zagubieniem i zniszczeniem. Utratę karty bibliotecznej należy niezwłocznie zgłosić w jednej z wypożyczalni sieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie. Opłata za zagubienie lub zniszczenie karty i wydanie duplikatu wynosi 3 zł.
5. Za niepełnoletniego czytelnika, kartę zapisu podpisują rodzice lub opiekunowie prawni, którzy ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie regulaminu przez osobę niepełnoletnią.
6. Uprawnień, wynikających z posiadania karty bibliotecznej, nie wolno odstępować innej osobie. Właściciel ponosi odpowiedzialność za każdorazowe jej użycie.
7. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą biblioteczną przez osoby trzecie, do czasu zgłoszenia zastrzeżenia karty przez właściciela.
8. Czytelnik zobowiązany jest do okazania karty bibliotecznej, przy każdorazowych odwiedzinach.
9. Czytelnik zobowiązany jest uaktualnić informację o miejscu zamieszkania, adresie e-mail i numerze telefonicznym, każdorazowo po zmianie.
10. Bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi i poprosić o opuszczenie Biblioteki osoby:

1) zachowujące się agresywnie wobec innych użytkowników lub bibliotekarzy,
2) używających słów powszechnie uważanych za obraźliwe,
3) nietrzeźwych lub będących pod wpływem innych środków odurzających,
4) które korzystają z Biblioteki w celach innych niż przewidzianych w działalności Biblioteki,
5) które swoim zachowaniem zakłócają pracę czytelników i pracowników,
6) które z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla pozostałych użytkowników lub bibliotekarzy (przez uciążliwość rozumiane są zachowania i postawy trudne do zniesienia, przykre, dokuczliwe dla czytelników i pracowników biblioteki).

§ 4
KAUCJE

1. Biblioteka pobiera kaucję zwrotną od czytelników, którzy nie posiadają zameldowania w Jaworznie w wysokości 30 zł.
2. Z kaucji zwolnione są osoby, które nie są stałymi mieszkańcami miasta, ale pracują lub uczęszczają do szkół na terenie Jaworzna.
3. Bibliotekarz może pobrać wyższą kaucję, przy wypożyczaniu dzieł rzadkich, kosztownych i trudnych do nabycia.
4. Wysokość kaucji (w odniesieniu do pkt. 3) określa bibliotekarz, w kwocie będącej równowartością ceny rynkowej książki.
5. Ustalenia, zawarte w pkt. 3 i 4, dotyczą użytkowników zarówno zameldowanych, jak i niezameldowanych na terenie miasta Jaworzna.
6. Użytkownik, wpłacający kaucję, otrzymuje stosowne pokwitowanie, które winien jest okazać przy jej wypłacaniu.
7. Kaucja nie jest oprocentowana i jej zwrot nie uwzględnia skutków inflacji.
8. Kaucja przechodzi na dobro biblioteki, jeżeli czytelnik:

1) przekroczy termin zwrotu książki o 3 miesiące lub odmówi wpłacenia regulaminowej kary za przekroczenie terminu zwrotu.
2) nie odbierze kaucji w ciągu 6 miesięcy, od daty oddania książki.

§ 5
WYPOŻYCZANIE

1. Zbiory wypożycza się na okres 30 dni. Limit wypożyczeń wynosi 5 egzemplarzy.
2. Przy wypożyczaniu dzieł rzadkich, kosztownych lub trudnych do nabycia, czytelnik wypełnia rewers biblioteczny oraz wpłaca kaucję zwrotną, stanowiącą równowartość ceny rynkowej, wypożyczanej pozycji. Jeżeli czytelnik nie może wpłacić kaucji, zbiory są mu udostępniane na miejscu w czytelni.
3. Bibliotekarz może:

1) wydłużyć termin zwrotu wypożyczonych zbiorów, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników, nie więcej niż trzy razy,
2) skrócić termin zwrotu, jeśli są to szczególnie poszukiwane pozycje (np. lektury szkolne, skrypty, podręczniki w okresie sesji egzaminacyjnej itp.),
3) wypożyczyć więcej niż 5 pozycji stałemu czytelnikowi, przestrzegającemu terminów zwrotu,
4) ograniczyć ilość wypożyczanych pozycji czytelnikowi, przekraczającemu obowiązujące terminy zwrotu.

4. Prolongaty można dokonać:

1) osobiście,
2) telefonicznie,
3) elektronicznie, za pośrednictwem e-maila do jednostki, w której dokonano wypożyczenia,
4) za pośrednictwem katalogu elektronicznego OPAC. Przedłużenie wypożyczenia możliwe jest tylko o jeden miesiąc.

5. Czytelnikom chorym, niepełnosprawnym, którzy nie mogą osobiście korzystać ze zbiorów Biblioteki, dostarcza się je do domu, po uprzednim ustaleniu terminu  i wykazu tytułów.
6. Udostępnione zbiory powierza się opiece i trosce czytelnika. Zabrania się podkreślania tekstu, pisania na książce notatek lub niszczenia w inny sposób.

§ 6
KORZYSTANIE Z USŁUGI ZAMAWIANIA I REZERWOWANIA ZBIORÓW

1. Z usługi zamawiania i rezerwowania mogą korzystać użytkownicy, posiadający kartę czytelnika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie, po uprzednim aktywowaniu swojego konta, w jednej z wypożyczalni.
2. Rezerwowanie i zamawianie możliwe jest zdalnie, za pomocą katalogu biblioteki on-line, zamieszczonego na stronie www biblioteki lub bezpośrednio z terminali w Bibliotece Głównej i filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie.    
3. Z usługi zamawiania, czytelnik korzysta wówczas, gdy wszystkie egzemplarze danej pozycji katalogowej są aktualnie wypożyczone. Dla każdej zamawianej pozycji system tworzy kolejkę oczekujących. Przy zwrocie egzemplarza jest on rezerwowany dla pierwszego czytelnika z kolejki.
4. Usługa rezerwowania materiałów bibliotecznych polega na „zablokowaniu” egzemplarza dla czytelnika, co powoduje, że staje się on niedostępny dla innych. Z usługi można skorzystać w sytuacji, gdy przynajmniej jeden egzemplarz danej pozycji jest dostępny, a czytelnik znajduje się poza biblioteką i w danej chwili nie może go wypożyczyć.    
5. Rezerwować i zamawiać można książki wyłącznie z określoną dostępnością.    
6. Rezerwacja on-line możliwa jest tylko w godzinach zamknięcia biblioteki.
7. Czytelnik, który dokonał zamówienia, zobowiązany jest do częstego sprawdzania swojego konta. Pozycje rezerwowane przez czytelników powinny być odebrane w ciągu 2 dni roboczych. Po tym czasie zamówienie zostanie anulowane, a egzemplarze staną się dostępne dla kolejnych czytelników lub uzyskują status „można wypożyczyć”. Biblioteka nie przyjmuje reklamacji, wynikających z przekroczenia terminu odbioru zamówionej książki.
8. Liczba wypożyczeń i rezerwacji na koncie czytelnika nie może przekroczyć łącznie 5 egzemplarzy (dot. jednej wypożyczalni).
9. Realizowanie rezerwacji przez bibliotekarza odbywa się każdego dnia, w pierwszej godzinie otwarcia biblioteki.                                
10. Nie przedłuża się terminu zwrotu w przypadku, gdy na wypożyczoną pozycję oczekuje kolejny Czytelnik.
11. Biblioteka zastrzega sobie prawo odwołania rezerwacji i zamówienia, z przyczyn, na które Biblioteka nie ma wpływu.                   

§ 7
SANKCJE ZA PRZETRZYMYWANIE ZBIORÓW

1. Za przekroczenie terminu zwrotu książek (bez względu na formę zapisu) oraz innych materiałów bibliotecznych, Biblioteka ogranicza prawa do wypożyczania i pobiera opłaty za każdą przetrzymaną książkę lub inny materiał biblioteczny, oddane po terminie zwrotu.
2. Sankcje i opłaty finansowe wynikają z przekroczenia regulaminowego terminu zwrotu i nie są zależne od przypomnień i wezwań do zwrotu.
3. Przekroczenie terminu zwrotu książek i innych materiałów bibliotecznych skutkuje zablokowaniem konta czytelnika w systemie komputerowym SOWA, w całej sieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie, co jest równoznaczne z brakiem możliwości wypożyczania oraz powoduje naliczanie opłat regulaminowych.    
4. Opłata za przetrzymanie, za każdy miesiąc zwłoki, wynosi 2,00 zł od jednego wypożyczonego egzemplarza i naliczana będzie począwszy od pierwszego dnia przekroczenia terminu zwrotu, przez okres 1 roku.  
5. Opłata za przetrzymane książki wypożyczone na rewers (dzieła rzadkie, kosztowne lub trudne do nabycia), za każdy miesiąc zwłoki wynosi 5,00 zł od jednego wypożyczonego egzemplarza i naliczana będzie począwszy od pierwszego dnia przekroczenia terminu zwrotu, przez okres 1 roku.
6. Opłata z tytułu przetrzymania materiałów bibliotecznych nie jest naliczana za czas zamknięcia filii, w której zbiory zostały wypożyczone, o ile wcześniej nie został przekroczony termin zwrotu.
7. Po terminach wskazanych w pkt. 4 i 5, Biblioteka jest uprawiona do podejmowania wszelkich czynności prawnych zmierzających do odzyskania książki.
8. Odblokowanie konta następuje po zwrocie przetrzymanych zbiorów bibliotecznych i po wpłaceniu naliczonej opłaty finansowej.
9. Czytelnik ma prawo odwołać się od naliczonej opłaty, składając stosowny wniosek do Dyrektora Biblioteki, wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do Instrukcji, określającej zasady i sposób zmniejszania, odraczania lub umarzania zobowiązań finansowych, z tytułu naliczonych opłat za przetrzymanie materiałów bibliotecznych, wprowadzonej Zarządzeniem nr 11/2015.        
10. Koszty odzyskania książek przez Bibliotekę oraz opłat pieniężnych ponosi w całości czytelnik.               

§ 8
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KSIĄŻKI I INNE MATERIAŁY BIBLIOTECZNE

1. Czytelnik ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie, zniszczenie (zalanie, ubrudzenie itp.) i zagubienie książek lub innych materiałów bibliotecznych.            
2. Wysokość odszkodowania odpowiada wartości zbiorów, ustalonej przez bibliotekarza, w oparciu o aktualną cenę rynkową.
3. Opłata, za uszkodzony kod kreskowy, w stopniu uniemożliwiającym jego identyfikację przez czytnik elektronicznego systemu bibliotecznego SOWA, wynosi 1 zł.
4. Za zgodą kierownika wypożyczalni, czytelnik może, w zamian za zagubioną lub zniszczoną pozycję, dostarczyć inną, o nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.
5. Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie na sumy wpłacone tytułem odszkodowania.

§ 9
KORZYSTANIE Z CZYTELNI

1. Zbiorów czytelni nie wypożycza się do domu, można z nich korzystać tylko na miejscu.
2. Dopuszcza się wypożyczanie na zewnątrz archiwalnych numerów czasopism. Decyzję, w tym względzie, podejmuje bibliotekarz.
3. W okresie roku szkolnego i akademickiego, dopuszcza się wypożyczanie na zewnątrz zbiorów z czytelni na sobotę i niedzielę. Udostępnienie takich materiałów jest możliwe w sobotę, na godzinę przed zamknięciem Biblioteki, pod warunkiem zwrotu, w poniedziałek do godziny po jej otwarciu.
4. Osoby, korzystające ze zbiorów i usług czytelni, zobowiązane są do pozostawienia u bibliotekarza karty bibliotecznej lub okazania innego dokumentu, w celach ewidencyjnych.
5. Czytelnik zobowiązany jest do poinformowania osoby dyżurującej, o przyniesionych książkach  i innych materiałach własnych.
6. Stanowisko do pracy dla czytelnika wskazuje bibliotekarz.
7. Stanowiska komputerowe w czytelni przeznaczone są wyłącznie do pracy naukowej.
8. Wybrane książki, czasopisma i inne materiały biblioteczne czytelnik rejestruje u bibliotekarza oraz po skorzystaniu zwraca je bibliotekarzowi.
9. Czytelnik ponosi odpowiedzialność za udostępnione mu książki i inne materiały biblioteczne.
10. Czytelników, korzystających z Działu Multimedialnego i stanowisk komputerowych, obowiązuje dodatkowo „Regulamin korzystania z Działu Multimedialnego i Internetu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie”.

§ 10
PRZEPISY PORZĄDKOWE

1. W czytelniach i wypożyczalniach z wolnym dostępem do półek czytelnik zobowiązany jest pozostawić wierzchnie okrycie, tornistry, torby itp. w szatni.
2. Na terenie całej Biblioteki obowiązuje zakaz palenia papierosów i e-papierosów, spożywania alkoholu i innych środków odurzających.
3. W Bibliotece, a szczególnie w czytelni, obowiązuje cisza oraz zakaz:

1) wnoszenia i spożywania posiłków oraz napojów, poza wyznaczonym do tego celu miejscem,
2) korzystania z telefonów komórkowych,
3) wynoszenia udostępnionych materiałów poza czytelnię,
4) wynoszenia jakichkolwiek materiałów z biblioteki, poza bramki, bez uprzedniego ich zarejestrowania i odbezpieczenia przez bibliotekarza,
5) wprowadzania zwierząt na teren biblioteki, zakaz ten nie dotyczy psów przewodników,
6) wprowadzania rowerów oraz poruszania się na terenie Biblioteki na rolkach, deskorolkach, wrotkach itp.
7) fotografowania i filmowania pomieszczeń Biblioteki dla celów komercyjnych.

§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Biblioteka nie odpowiada za pozostawione rzeczy na terenie Biblioteki.
2. Czytelnik, który nie stosuje się do niniejszego Regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor  Biblioteki, na wniosek kierownika działu.
3. Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do zeszytu skarg lub zgłaszać bezpośrednio kierownikowi wypożyczalni, czytelni, instruktorowi lub Dyrektorowi Biblioteki.
4. Zmiany postanowień Regulaminu dokonuje się w trybie zarządzenia Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.10.2015 roku.

 

Podmiot udostępniający :

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie

Osoba wprowadzająca :

Hubert Słotwiński

Osoba odpowiedzialna za informację :

Monika Ryter

Data publikacji :

01.10.2015

Ostatnia zmiana :

01.10.2015