Załącznik do Uchwały Nr XVIII/266/2016

Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

 

Uchwała Nr XXIII/314/2020

Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

 

Uchwała Nr XXIII/315/2020

Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

 

STATUT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JAWORZNIE

TEKST UJEDNOLICONY

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie, zwana dalej „Biblioteką”, jest samorządową instytucją kultury, podlegającą wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Orgaznizatora, posiadającą osobowość prawną.

2. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Jaworzno – miasto na prawach powiatu.

3. Siedzibą oraz terenem działąnia Biblioteki jest Miasto Jaworzno.

4. Nadzór nad działalnością Biblioteki sprawuje Prezydent Miasta Jaworzna, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. W zakresie merytorycznym, nadzór nad Biblioteką sprawuje Biblioteka Śląska w Katowicach.

 

 

Rozdział II

Cele i zadania Biblioteki

§ 2

1. Biblioteka działa w celu zachowania dziedzictwa narodowego, organizując i zapewniając dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej. Służy zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa, uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury oraz stwarza warunki do wzbogacania wiedzy i kształtowania zainteresowań.

2. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych;

2) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów dokumentacyjnych, artystycznych i innych związanych z Miastem;

3) udostępnianie zasobów bibliotecznych;

4) prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej, popularyzatorskiej;

5) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej oraz faktograficznej;

6) tworzenie i udostępnianie baz danych dotyczących zasobów bibliotecznych własnych oraz organizowanie dostępu do baz zewnętrznych;

7) zachęcanie mieszkańców Miasta Jaworzna do czytelnictwa i uczestnictwa w kulturze;

8) współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej;

9) umożliwianie korzystania z zasobów innych bibliotek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych;

10) prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, wydawniczej i instrukcyjno-metodycznej;

11) organizowanie imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, czytelnictwo oraz pożądane formy współżycia społecznego, jako promocja książki i Biblioteki;

12) organizowanie inicjatyw edukacyjnych, podnoszących świadomość mieszkańców w zakresie profilaktyki uzależnień, zdrowia, bezpieczeństwa, zwalczania patologii społecznych, we współpracy z podmiotami zewnętrznymi.

 

3. Pozostałymi zadaniami Biblioteki może być:

1) organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie informacji turystycznej, w oparciu o własne zasoby biblioteczne;

2) organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej, zgodnie z uzasadnionymi propozycjami, sugestiami lub wnioskami czytelników;

3) podejmowanie innych działań służących zaspokajaniu potrzeb czytelników oraz promocji Miasta.

 

Rozdział III

Organy Biblioteki i jej organizacja

§ 3

1. Biblioteką kieruje Dyrektor.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Jaworzna.

3. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Biblioteki, reprezentuje instytucję na zewnątrz i wykonuje wobec pracowników czynności z zakresu prawa pracy.

4. W Bibliotece utworzone jest stanowisko zastępcy dyrektora, którego powołuje i odwołuje Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Jaworzna.

 

§ 4

Dyrektor i pracownicy powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji.

 

§ 5

Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Jaworzna oraz opinii działających w Bibliotece organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

 

§ 6

1. Organem doradczym Dyrektora jest Kolegium Biblioteczne.

2. Kolegium Biblioteczne powołuje Dyrektor Biblioteki, który kieruje również jego pracami. W skład Kolegium Bibliotecznego wchodzą: zastępca dyrektora, główny księgowy, osoby zatrudnione na samodzielnych stanowiskach, kierownicy poszczególnych działów Biblioteki Głównej.

3. Do zadań Kolegium Bibliotecznego należy w szczególności:

1) bieżąca analiza i ocena aktualnego stanu prac, we wszystkich komórkach organizacyjnych Biblioteki, w zakresie działalności merytorycznej, administracyjno- gospodarczej, finansowej, informatyczno-technicznej i innej związanej z funkcjonowaniem Biblioteki;

2) współudział w opracowywaniu i przygotowywaniu planów pracy i planów rozwoju Biblioteki oraz w wyborze optymalnych metod ich realizacji.

 

§ 7

1. W skład Biblioteki wchodzą Biblioteka Główna - Rynek Główny 17 w Jaworznie oraz następujące filie biblioteczne:

1) Filia Bory - ul. Niemcewicza 7a w Jaworznie;

2) Filia Byczyna - ul. Na Stoku 12 w Jaworznie;

3) Filia Ciężkowice - ul. Wyzwolenia 4 w Jaworznie;

4) Filia Dąbrowa Narodowa - ul. Strażacka 11 w Jaworznie;

5) Filia Długoszyn - ul. Dąbrowskiego 17 w Jaworznie;

6) Filia Gigant - ul. Granitowa 5 w Jaworznie;

7) Filia Jeleń - ul. Wiosny Ludów 1 w Jaworznie;

8) Filia Jeziorki - ul. Kasztanowa 33 w Jaworznie;

9) Filia Osiedle Stałe - ul. Łukasiewicza 1 w Jaworznie;

10) Filia Podłęże 1 - ul. Ławczana 12 w Jaworznie;

11) Filia Podłęże 2 - ul. Brodzińskiego 27 w Jaworznie;

12) Filia Podwale - ul. 11 Listopada 1 w Jaworznie;

13) Filia Szczakowa - ul. Jagiellońska 3 w Jaworznie;

14) Filia Szpital - ul. Chełmońskiego 28 w Jaworznie.

 

2. Filie biblioteczne prowadzą działalność w zakresie wymienionym w § 2 niniejszego statutu.

 

Rozdział IV Źródła finansowania

Majątek Biblioteki

§ 8

1. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami określonymi w odrębnych przepisach, dotyczących gospodarki finansowej instytucji kultury.

2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

3. Kwoty dotacji, o których mowa w ust. 2, planuje się corocznie w budżecie Miasta.

4. Roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki zatwierdza Prezydent Miasta Jaworzna.

 

§ 9

1. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów.

2. Przychodami Biblioteki są środki publiczne w formie dotacji:

1) podmiotowej, na dofinansowanie działalności bieżącej, w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;

2) celowej, na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub na realizację wskazanych zadań i programów;

3. Przychodami Biblioteki są również środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

4. Biblioteka może uzyskiwać przychody z prowadzonej działalności gospodarczej, według zasad określonych w obowiązujących przepisach, w zakresie:

1) najmu i dzierżawy składników majątkowych, udostępnień pomieszczeń;

2) sprzedaży książek i czasopism;

3) sprzedaży artykułów użytku kulturalnego, dzieł twórców, materiałów dotyczących promocji Miasta;

4) sprzedaży artykułów spożywczych przeznaczonych do spożycia na terenie Biblioteki;

        5) sprzedaży i rezerwacji biletów wstępu na wydarzenia kulturalno-rozrywkowe, sportowo-rekreacyjne oraz turystyczne, których organizatorem są inne podmioty;

6) usług poligraficznych, reklamowych, introligatorskich i wydawniczych;

7) usług edukacyjnych, o charakterze warsztatowym, w tym szkoleń i kursów.

5. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Biblioteki.

 

§ 10

Do składania w imieniu Biblioteki oświadczeń w zakresie jej praw i obowiązków majątkowych, w tym do zaciągania zobowiązań, uprawniony jest Dyrektor.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 11

 

Zmian w statucie dokonuje Rada Miejska w Jaworznie w drodze uchwały.

 

 

Podmiot udostępniający :

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie

Osoba wprowadzająca :

Hubert Słotwiński

Osoba odpowiedzialna za informację :

Jagoda Jurecka

Data publikacji :

18.05.2016

Ostatnia zmiana :

12.10.2020

 

 

Jesteś tutaj: Start Na skróty Statut