Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie

ogłasza nabór na stanowisko

 

Technik ds. Grafiki i Reprografii

(nazwa stanowiska pracy)

 

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie

 

1. Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie średnie, udokumentowane świadectwem ukończenia szkoły średniej;

 • Podstawowa znajomość budowy i zasady działania urządzeń reprograficznych;

 • Obsługa programu Corel lub innych programów graficznych;

 • Biegła obsługa komputera w zakresie standardowych pakietów biurowych;

 • Sumienność, dobra organizacja pracy, zaangażowanie, inicjatywa, zdolność podejmowania decyzji; umiejętność nawiązywania kontaktów; umiejętność pracy w zespole.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 • Mile widziany student kierunku informatycznego;

 • Umiejętność naprawy i konserwacji urządzeń reprograficznych;

 • Umiejętność wykonywania grafik komputerowych.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Obsługa użytkowników Biblioteki zgodna z regulaminem korzystania z usług reprograficznych;

 • Obsługa urządzeń (m. in. kserokopiarka, laminarka, gilotyna, bindownica, skaner) zgodnie
  z instrukcjami producentów;

 • Pobieranie opłat za wykonane usługi, zgodnie z cennikiem;

 • Ewidencjonowanie przychodów i rozliczanie się w kasie Biblioteki, w terminach wskazanych przez Głównego Księgowego;

 • Projektowanie materiałów promocyjnych Biblioteki i wykonywanie innych prac graficznych na komputerze;

 • Obsługa stanowisk multimedialnych;

 • Udzielanie pomocy użytkownikom Biblioteki w obsłudze komputera;

 • Przygotowanie sal multimedialnych do projekcji filmowych i innych spotkań organizowanych przez Bibliotekę;

 • Aktualizacja artykułów na stronie internetowej Biblioteki.

 

4. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;

 • życiorys (CV);

 • kwestionariusz osobowy;

 • kserokopie świadectw pracy;

 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;

 • kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, uprawnieniach.

 

5. Oferujemy:

 • odpowiednie stanowisko;

 • dobre warunki pracy;

 • możliwość stabilizacji zawodowej i rozwoju.

 

6. Warunki pracy na danym stanowisku:

 • praca w pełnym wymiarze czasu pracy;

 • praca w systemie zmianowym;

 • praca od poniedziałku do soboty z zachowaniem przeciętnie 5 dniowego tygodnia pracy.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres:

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie, Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno

lub składać osobiście w siedzibie Biblioteki

w terminie od 05.11.2019 r. do 18.11.2019 r.

w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją:

Nabór na stanowisko Technik ds. Grafiki i Reprografii”.

 

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

Oferty pracy otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.biblioteka.jaw.pl w zakładce BIP.

 

Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1), klauzula informacyjna (załącznik nr 2) oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3) dostępne na

stronie internetowej: www.biblioteka.jaw.pl/bip oraz w Dziale Organizacyjno-Kadrowym.

          

Podmiot udostępniający :

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie

Osoba wprowadzająca :

Radosław Sobala

Osoba odpowiedzialna za informację :

Jagoda Jurecka

Data publikacji :

05.11.2019

Ostatnia zmiana :

05.11.2019

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie

ogłasza nabór na stanowisko

Bibliotekarz

(nazwa stanowiska pracy)

Ilość wolnych stanowisk: 1

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie

1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe w zakresie związanym z zadaniami biblioteki lub odnoszące się do bibliologii i informatologii
  lub inne humanistyczne,

 • dobra znajomość zasad udostępniania zbiorów,

 • bardzo dobra znajomość standardów bibliograficznych,

 • doświadczenie w pracy w jednym z istniejących zintegrowanych systemów bibliotecznych /preferowany SOWA SQL/

 • dobra znajomość posługiwania się katalogami i inwentarzami,

 • dobra znajomość księgozbioru,

 • dobra znajomość źródeł informacji,

 • dobra znajomość zasad gromadzenia i opracowania zbiorów,

 • dobra znajomość ustawy o bibliotekach i ustawy o organizowaniu i prowadzenia działalności kulturalnej,

 • dobra znajomość ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

 • biegła umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows),

 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

2. Wymagania dodatkowe:

 • mile widziana znajomość języka obcego,

 • co najmniej 1 rok udokumentowanego stażu.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Gromadzenie zbiorów bibliotecznych, czasopism i innych typów dokumentów na podstawie ich indywidualnej oceny.

 • Porządkowanie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych w celu efektywnego ich wykorzystywania przez czytelników (ustalanie układu zbiorów, inwentaryzowanie, katalogowanie i klasyfikowanie na potrzeby katalogów oraz innych źródeł informacji o zbiorach bibliotecznych).

 • Przysposobienie zbiorów bibliotecznych i przygotowanie do udostępniania czytelnikom.

 • Szkolenie użytkowników biblioteki w zakresie posługiwania się warsztatem informacyjnym, korzystania ze zbiorów, umiejętności posługiwania się książką, czasopismem i innymi typami dokumentów jako źródłem informacji.

 • Doradztwo w doborze piśmiennictwa stosownego do potrzeb i zainteresowań czytelniczych.

 • Badanie potrzeb użytkowników biblioteki w zakresie informacji i piśmiennictwa, w celu optymalnego zaspokojenia tych potrzeb.

 • Udostępnianie zbiorów bibliotecznych, opracowywanie katalogów i innych źródeł informacji o zbiorach bibliotecznych na nośnikach tradycyjnych i elektronicznych.

 • Obsługiwanie użytkowników biblioteki w zakresie informacji bibliograficznej i rzeczowej za pomocą własnego warsztatu informacyjnego i zbiorów oraz obcych baz danych i systemów, informacji skierowującej do zasobów
  i usług innych bibliotek i ośrodków informacji naukowej.

 • Pobudzanie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa, współdziałanie w upowszechnianiu wiedzy
  edukacji kulturalnej (np. organizowanie spotkań autorskich, wystaw, prelekcji itp.).

 • Współpraca z innymi bibliotekami i ośrodkami informacji naukowej, krajowymi i zagranicznymi, w zakresie gromadzenia
  i opracowywania zbiorów, tworzenia i wymiany źródeł informacji o zbiorach bibliotecznych, wypożyczeń międzybibliotecznych.

 • Tworzenie podstaw teoretycznych, metodycznych i organizacyjnych działalności biblioteki.

 • Prowadzenie działalności dydaktycznej w zakresie bibliotekarstwa, bibliografii i informacji naukowej dla bibliotekarzy praktyków, studentów wyższych uczelni i czytelników.

 • Prowadzenie działalności wydawniczej, zwłaszcza w zakresie dokumentacji i informacji o zbiorach i bibliotece.

4. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;

 • życiorys (CV);

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1);

 • kserokopie świadectw pracy;

 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;

 • kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, uprawnieniach;

 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3).

5. Oferujemy:

 • umowa o pracę;

 • odpowiednie stanowisko i miłą atmosferę w pracy;

 • dobre warunki pracy;

 • możliwość stabilizacji zawodowej i rozwoju.

6. Warunki pracy na danym stanowisku:

 • praca w pełnym wymiarze czasu pracy;

 • praca w systemie zmianowym;

 • praca od poniedziałku do soboty z zachowaniem przeciętnie 5 dniowego tygodnia pracy.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie, Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno

lub składać osobiście w siedzibie Biblioteki

w terminie od 28.08.2019 r. do 13.09.2019 r.

w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją:

Nabór na stanowisko Bibliotekarz”.

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.
Oferty pracy otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.biblioteka.jaw.pl w zakładce BIP.

Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1), klauzula informacyjna (załącznik nr 2) oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3) dostępne na stronie internetowej: www.biblioteka.jaw.pl/bip oraz w Dziale Organizacyjno-Kadrowym.

          

Podmiot udostępniający :

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie

Osoba wprowadzająca :

Radosław Sobala

Osoba odpowiedzialna za informację :

Jagoda Jurecka

Data publikacji :

28.08.2019

Ostatnia zmiana :

28.08.2019

 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

w Jaworznie ogłasza nabór na stanowisko

Informatyk

(nazwa stanowiska pracy)

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie

1. Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe na poziomie studiów I stopnia;

 • Sprawne posługiwanie się systemem operacyjnym Windows;

 • Znajomość systemu operacyjnego Linux;

 • Znajomości budowy, zasad działania oraz diagnozowania usterek w sieciach LAN;

 • Umiejętność serwisowania i diagnozowania sprzętu komputerowego i poligraficznego;

 • Znajomość pakietu Microsoft Office, LibreOffice;

 • Sumienność, dobra organizacja pracy, zaangażowanie, inicjatywa, zdolność podejmowania decyzji.

2. Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych;

 • Umiejętność posługiwania się systemami CMS;

 • Programowanie w języku PHP.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Administrowanie systemami operacyjnymi Windows oraz Linux;

 • Konserwacja i serwis sprzętu komputerowego i oprogramowania;

 • Przygotowywanie i obsługa sprzętu technicznego potrzebnego do obsługi spotkań i imprez;

 • Szkolenie pracowników w zakresie użytkowania i eksploatacji urządzeń komputerowych, multimedialnych, i technicznych;

 • Obsługa strony internetowej Biblioteki;

 • Organizowanie pracy własnej oraz podejmowanie inicjatyw zmierzających do jej usprawniania.

4. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;

 • życiorys (CV);

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1);

 • kserokopie świadectw pracy;

 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;

 • kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, uprawnieniach;

 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3).

5. Oferujemy:

 • odpowiednie stanowisko i miłą atmosferę w pracy;

 • dobre warunki pracy;

 • możliwość stabilizacji zawodowej i rozwoju.

6. Warunki pracy na danym stanowisku:

 • praca w pełnym wymiarze czasu pracy;

 • praca w systemie zmianowym;

 • praca od poniedziałku do soboty z zachowaniem przeciętnie 5 dniowego tygodnia pracy.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres:

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie, ul. Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno

lub składać osobiście w siedzibie Biblioteki

w terminie od 29.07.2019 r. do 14.08.2019 r.

w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją:

Nabór na stanowisko Informatyka”.

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.
Oferty pracy otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.biblioteka.jaw.pl w zakładce BIP.

 

Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1), klauzula informacyjna (załącznik nr 2) oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3) dostępne na stronie internetowej: www.biblioteka.jaw.pl/bip oraz w Dziale Organizacyjno-Kadrowym.

          

Podmiot udostępniający :

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie

Osoba wprowadzająca :

Radosław Sobala

Osoba odpowiedzialna za informację :

Jagoda Jurecka

Data publikacji :

25.07.2019

Ostatnia zmiana :

25.07.2019

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

w Jaworznie ogłasza nabór na stanowisko

Technik ds. Informatycznych

(nazwa stanowiska pracy)

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie

1. Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie średnie techniczne, udokumentowane świadectwem ukończenia szkoły średniej;

 • Sprawne posługiwanie się systemami operacyjnymi Windows;

 • Podstawowa znajomość systemu operacyjnego Linux;

 • Znajomości budowy i zasady działania sieci LAN;

 • Podstawowa umiejętność serwisowania sprzętu komputerowego;

 • Sumienność, dobra organizacja pracy, zaangażowanie, inicjatywa, zdolność podejmowania decyzji.

2. Wymagania dodatkowe:

 • Mile widziany student kierunku informatycznego;

 • Znajomość zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych;

 • Umiejętność posługiwania się systemami CMS.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Administrowanie systemami operacyjnymi Windows oraz Linux;

 • Konserwacja i serwis sprzętu komputerowego i oprogramowania;

 • Przygotowywanie i obsługa sprzętu technicznego potrzebnego do obsługi spotkań i imprez;

 • Szkolenie pracowników w zakresie użytkowania i eksploatacji urządzeń komputerowych, multimedialnych, i technicznych;

 • Organizowanie pracy własnej oraz podejmowanie inicjatyw zmierzających do jej usprawniania.

4. Wymagane dokumenty:

5. Oferujemy:

 • odpowiednie stanowisko;

 • dobre warunki pracy;

 • możliwość stabilizacji zawodowej i rozwoju.

6. Warunki pracy na danym stanowisku:

 • praca w pełnym wymiarze czasu pracy;

 • praca w systemie zmianowym;

 • praca od poniedziałku do soboty z zachowaniem przeciętnie 5 dniowego tygodnia pracy.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres:

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie, ul. Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno

lub składać osobiście w siedzibie Biblioteki

w terminie od 29.07.2019 r. do 14.08.2019 r.

w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją:

Nabór na stanowisko Technik ds. Informatycznych”.

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.
Oferty pracy otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.biblioteka.jaw.pl w zakładce BIP.

Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1), klauzula informacyjna (załącznik nr 2) oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3) dostępne na stronie internetowej: www.biblioteka.jaw.pl/bip oraz w Dziale Organizacyjno-Kadrowym.

          

Podmiot udostępniający :

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie

Osoba wprowadzająca :

Radosław Sobala

Osoba odpowiedzialna za informację :

Jagoda Jurecka

Data publikacji :

25.07.2019

Ostatnia zmiana :

07.08.2019

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie
ogłasza nabór na stanowisko

Bibliotekarz
(nazwa stanowiska pracy)

Ilość wolnych stanowisk: 1

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie

1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe w zakresie związanym z zadaniami biblioteki lub odnoszące się do bibliologii i informatologii lub inne humanistyczne,
 • dobra znajomość zasad udostępniania zbiorów,
 • bardzo dobra znajomość standardów bibliograficznych,
 • doświadczenie w pracy w jednym z istniejących zintegrowanych systemów bibliotecznych /preferowany SOWA SQL
 • dobra znajomość posługiwania się katalogami i inwentarzami,
 • dobra znajomość księgozbioru,
 • dobra znajomość źródeł informacji,
 • dobra znajomość zasad gromadzenia i opracowania zbiorów,
 • dobra znajomość ustawy o bibliotekach i ustawy o organizowaniu i prowadzenia działalności kulturalnej,
 • dobra znajomość ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 • biegła umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows),
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 • mile widziana znajomość języka obcego,
 • co najmniej 1 rok udokumentowanego stażu.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Gromadzenie zbiorów bibliotecznych, czasopism i innych typów dokumentów na podstawie ich indywidualnej oceny.
 • Porządkowanie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych w celu efektywnego ich wykorzystywania przez czytelników (ustalanie układu zbiorów, inwentaryzowanie, katalogowanie i klasyfikowanie na potrzeby katalogów oraz innych źródeł informacji) o zbiorach bibliotecznych.
 • Przysposobienie zbiorów bibliotecznych i przygotowanie do udostępniania czytelnikom.
 • Szkolenie użytkowników biblioteki w zakresie posługiwania się warsztatem informacyjnym, korzystania ze zbiorów, umiejętności posługiwania się książką, czasopismem i innymi typami dokumentów jako źródłem informacji.
 • Doradztwo w doborze piśmiennictwa stosownego do potrzeb i zainteresowań czytelniczych.
 • Badanie potrzeb użytkowników biblioteki w zakresie informacji i piśmiennictwa, w celu optymalnego zaspokojenia tych potrzeb.
 • Udostępnianie zbiorów bibliotecznych, opracowywanie katalogów i innych źródeł informacji o zbiorach bibliotecznych na nośnikach tradycyjnych i elektronicznych.
 • Obsługiwanie użytkowników biblioteki w zakresie informacji bibliograficznej i rzeczowej za pomocą własnego warsztatu informacyjnego i zbiorów oraz obcych baz danych i systemów, informacji skierowującej do zasobów
  i usług innych bibliotek i ośrodków informacji naukowej.
 • Pobudzanie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa, współdziałanie w upowszechnianiu wiedzy edukacji kulturalnej (np. organizowanie spotkań autorskich, wystaw, prelekcji itp.).
 • Współpraca z innymi bibliotekami i ośrodkami informacji naukowej, krajowymi i zagranicznymi, w zakresie gromadzenia i opracowywania zbiorów, tworzenia i wymiany źródeł informacji o zbiorach bibliotecznych, wypożyczeń międzybibliotecznych.
 • Tworzenie podstaw teoretycznych, metodycznych i organizacyjnych działalności biblioteki.
 • Prowadzenie działalności dydaktycznej w zakresie bibliotekarstwa, bibliografii i informacji naukowej dla bibliotekarzy praktyków, studentów wyższych uczelni i czytelników.
 • Prowadzenie działalności wydawniczej, zwłaszcza w zakresie dokumentacji i informacji o zbiorach i bibliotece.

 

4. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • życiorys (CV);
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1);
 • kserokopie świadectw pracy;
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie potwierdzone za zgodność z oryginałem;
 • kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, uprawnieniach;
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3).

 

5. Oferujemy:

 • umowa o pracę;
 • odpowiednie stanowisko i miłą atmosferę w pracy;
 • dobre warunki pracy;
 • możliwość stabilizacji zawodowej i rozwoju.

 

6. Warunki pracy na danym stanowisku:

 • praca w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • praca w systemie zmianowym;
 • praca od poniedziałku do soboty z zachowaniem przeciętnie 5 dniowego tygodnia pracy.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie, Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno
lub składać osobiście w siedzibie Biblioteki
w terminie od 16.04.2019 r. do 06.05.2019 r.
w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją:
„Nabór na stanowisko Bibliotekarz”.

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.
Oferty pracy otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.biblioteka.jaw.pl w zakładce BIP.

Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1), klauzula informacyjna (załącznik nr 2) oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3) dostępne na stronie internetowej: www.biblioteka.jaw.pl/bip oraz w Dziale Organizacyjno-Kadrowym.

          

Podmiot udostępniający :

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie

Osoba wprowadzająca :

Radosław Sobala

Osoba odpowiedzialna za informację :

Jagoda Jurecka

Data publikacji :

03.04.2019

Ostatnia zmiana :

16.04.2019

Jesteś tutaj: Start Na skróty Zatrudnienie Archiwum zatrudnienie