Dostęp do informacji publicznej

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (ze zm.) każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonym w wyżej wymienionej ustawie.


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

We wniosku o udostępnienie informacji publicznej należy podać:

  1. Imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres składającego wniosek.
  2. Zakres żądanej informacji.
  3. Formę przekazania informacji.

Wniosek można złożyć na formularzu, którego wzór dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskie Biblioteki Publicznej w Jaworznie. Art. 13 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) stanowi, że udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Zgodnie z art. 14 wyżej wymienionej ustawy udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki, którymi dysponuje zobowiązany nie umożliwiają udostępnienia jej w taki sposób i w takiej formie. Wówczas wnioskodawca jest powiadamiany o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem, a podmiot wskazuje w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeśli wnioskodawca w terminie 14 dni od powiadomienia nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Opłata

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Biblioteka ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia informacji, może pobrać od wnioskodawcy opłatę, w wysokości odpowiadającej tym kosztom. O wysokości opłaty, wnioskodawca zostanie powiadomiony, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem, następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy.

Treść dokumentu do pobrania: wniosek

 

Podmiot udostępniający :

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie

Osoba wprowadzająca :

Hubert Słotwiński

Osoba odpowiedzialna za informację :

Monika Ryter

Data publikacji :

05.02.2016

Ostatnia zmiana :

05.02.2016

Jesteś tutaj: Start Polityka informacji Dostęp do informacji publicznej