Font Size

Cpanel

Majątek

1. Nieruchomości

MBP nie posiada budynków i lokali własnych.

2. Środki trwałe

Zbiory biblioteczne – stan na 31.XII.2018 r.

a) druki zwarte (książki) 563 785 woluminów o wartości księgowej 5 113 435,58 zł
b) zbiory specjalne (multimedia) 14 738 jednostek o wartości księgowej 378 618,00 zł
c) zbiory specjalne (gry planszowe) 213 jednostek o wartości księgowej 7 905,51 zł
Wyposażenie Biblioteki Głównej oraz Filii – stan na 31.XII.2018 r.

a) urządzenia techniczne i maszyny
b) pozostałe środki trwałe
c) wartości niematerialne i prawne

Ogółem wartość netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stanowiących aktywa MBP, wynosi 243 528,08 zł.

3. Budżet na rok 2019

a) plan przychodów kształtuje się na poziomie 4 843 636,00 zł., z tego:
- dotacja podmiotowa wynosi 4 525 655,00 zł.,
- przewidywane przychody własne 317 981,00 zł.,
b) plan kosztów działalności bieżącej i wydatków majątkowych kształtuje się na poziomie 4 843 636,00 zł.

Podmiot udostępniający :

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie

Osoba wprowadzająca :

Radosław Sobala

Osoba odpowiedzialna za informację :

Monika Ryter

Data publikacji :

09.11.2010

Ostatnia zmiana :

11.02.2019