Majątek

1. Nieruchomości

MBP nie posiada budynków i lokali własnych.

2. Środki trwałe

Zbiory biblioteczne – stan na 31.XII.2019 r.

a) druki zwarte (książki) 554 120 woluminów o wartości księgowej 5 318 310,32 zł
b) zbiory specjalne (multimedia) 15 880 jednostek o wartości księgowej 405 040,06 zł
c) zbiory specjalne (gry planszowe) 231 jednostek o wartości księgowej 8 442,20 zł
Wyposażenie Biblioteki Głównej oraz Filii – stan na 31.XII.2019 r.

a) urządzenia techniczne i maszyny
b) pozostałe środki trwałe
c) wartości niematerialne i prawne

Ogółem wartość netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stanowiących aktywa MBP, wynosi 174 955,77 zł.

3. Budżet na rok 2020

a) plan przychodów kształtuje się na poziomie 4 917 221,44 zł., z tego:
- dotacja podmiotowa wynosi 4 569 348,00 zł.,
- przewidywane przychody własne 325 331,49 zł.,
- prognozowana dotacja Ministra Kultury na uzupełnienie zbiorów (zakup nowości wydawniczych) 22 541,95 zł.
b) plan kosztów działalności bieżącej i wydatków majątkowych kształtuje się na poziomie 4 917 221,44 zł.

Podmiot udostępniający :

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie

Osoba wprowadzająca :

Radosław Sobala

Osoba odpowiedzialna za informację :

Monika Ryter

Data publikacji :

09.11.2010

Ostatnia zmiana :

22.01.2020