Majątek

1. Nieruchomości

MBP nie posiada budynków i lokali własnych.

2. Środki trwałe

Zbiory biblioteczne – stan na 31.XII.2020 r.

a) druki zwarte (książki) 523 383 woluminów o wartości księgowej 5.460.391,55 zł
b) zbiory specjalne (multimedia) 17 141 jednostek o wartości księgowej 432.893,88 zł
c) zbiory specjalne (gry) 237 jednostek o wartości księgowej 8.522,20 zł

Wyposażenie Biblioteki Głównej oraz Filii – stan na 31.XII.2020 r.

a) urządzenia techniczne i maszyny
b) pozostałe środki trwałe
c) wartości niematerialne i prawne

Ogółem wartość netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stanowiących aktywa MBP, wynosi 139.968,43 zł.

3. Budżet na rok 2021

a) plan przychodów kształtuje się na poziomie 5.018.825,50 zł, z tego:
- dotacja podmiotowa wynosi 4.740.000,00 zł,
- przewidywane przychody własne 278.825,50 zł,
- prognozowana dotacja Ministra Kultury na uzupełnienie zbiorów (zakup nowości
wydawniczych) – brak danych
b) plan kosztów działalności bieżącej i wydatków majątkowych kształtuje się na
poziomie 5.018.825,50 zł.

 

Podmiot udostępniający :

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie

Osoba wprowadzająca :

Radosław Sobala

Osoba odpowiedzialna za informację :

Monika Ryter

Data publikacji :

09.11.2010

Ostatnia zmiana :

01.02.2021