Font Size

Cpanel

Majątek

1. Nieruchomości

MBP nie posiada budynków i lokali własnych.


2. Środki trwałe

Zbiory biblioteczne – stan na 31.XII.2017 r.

a) druki zwarte (książki) 564 466 woluminów o wartości księgowej 4 850 778,17 zł
b) zbiory specjalne (multimedia) 13 769 jednostek o wartości księgowej 352 355,07 zł
c) zbiory specjalne (gry) 197 jednostek o wartości księgowej 7 184,52 zł

Wyposażenie Biblioteki Głównej oraz Filii – stan na 31.XII.2017 r.

a) urządzenia techniczne i maszyny
b) pozostałe środki trwałe
c) wartości niematerialne i prawne

Ogółem wartość netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stanowiących aktywa MBP, wynosi 164 046,34 zł.


4. Budżet na rok 2018

a) plan przychodów kształtuje się na poziomie 5 538 969,00 zł., z tego:
- dotacja podmiotowa wynosi 5 140 919,00 zł.,
- przewidywane przychody własne 322 050,00 zł.,
- prognozowana dotacja Ministra Kultury na uzupełnienie zbiorów (zakup nowości wydawniczych) 76 000,00 zł.
b) plan kosztów działalności bieżącej i wydatków majątkowych  kształtuje się na poziomie 5 538 969,00 zł.

Podmiot udostępniający :

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie

Osoba wprowadzająca :

Hubert Słotwiński

Osoba odpowiedzialna za informację :

Anna Januszewska-Duda

Data publikacji :

09.11.2010

Ostatnia zmiana :

14.02.2018