Font Size

Cpanel

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

AG.372-3.16                                                                                                                                                                                                                               

Jaworzno, 3 sierpnia 2016 r.

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa, montaż i serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie przy ul. Rynek Główny 17.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zgodnie z art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz 2164 z późn.zm.) - dalej Pzp, informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez:

AKWOS M. Bogusz i A. Pękała Spółka Jawna, ul. Rybnicka 159, 44-240 Żory

Uzasadnienie wyboru: Przedmiotowa oferta jest najkorzystniejsza spośród ofert nieodrzuconych, złożonych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (z punktu widzenia przyjętych w SIWZ kryteriów oceny ofert tj.: cena 90%, okres gwarancji 10%) a Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Ponadto przekazuje następujące informację:

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu:

Nr oferty

Firma (nazwa), siedziba oraz adres wykonawcy

1

AIRCO Sp z o.o., ul. Oficerska 4, 43-143 Lędziny

2

GOMIX Sp. z o.o.,ul. Katowicka 72,43-346 Bielsko Biała

3

Przedsiębiorstwo Projektowo-Instalacyjne VRG Spółka z o.o. Spółka komandytowa, ul. Grunwaldzka 235,43-600 Jaworzno

4

AKWOS M. Bogusz A. Pękała Spółka Jawna,ul. Rybnicka 159,

44-240 Żory

Punktacja przyznana ofertom:

Nr oferty

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji

Razem

1

47,47

2

49,47

2

80,28

1

81,28

3

84,03

1

85,03

4

90

2

92

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (.pdf)

 

Podmiot udostępniający :

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie

Osoba wprowadzająca :

Hubert Słotwiński

Osoba odpowiedzialna za informację :

Agnieszka Dłużniak

Data publikacji :

03.08.2016

Ostatnia zmiana :

03.08.2016

Jesteś tutaj: Start Zamówienia publiczne Wyniki postępowań Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty