Font Size

Cpanel

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Jaworzno: Dostawa, montaż i serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie przy ul. Rynek Główny 17
Numer ogłoszenia: 180413 - 2016; data zamieszczenia: 12.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 135257 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie, Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno, woj. śląskie, tel. 32 7519192, faks 32 7519192 w. 29.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa, montaż i serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie przy ul. Rynek Główny 17.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż i serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie przy ulicy Rynek Główny 17. 2. W zakresie przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany do: 1) demontażu 59 szt. zamontowanych urządzeń (klimakonwektorów), 2) dostawy i montażu 59 szt. jednostek wewnętrznych zgodnych ze specyfikacją techniczną, 3) podłączenia sprzętu do istniejącej instalacji hydraulicznej oraz elektrycznej, wymiany sterowania, wymiany pompek skroplin, 4) uruchomienia urządzeń, 5) przeszkolenia osób wyznaczonych przez Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń, 6) wykonywania konserwacji i przeglądów urządzeń oraz wykonanych instalacji w okresie trwania gwarancji, tj. 2 razy w roku przez min. 24 miesiące.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.12.20-4, 39.71.72.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • AKWOS M. Bogusz i A. Pękała Spółka Jawna, ul. Rybnicka 159, 44-240 Żory, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 200000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 199800,00

  • Oferta z najniższą ceną: 199800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 378780,00

  • Waluta: PLN .

 

Podmiot udostępniający :

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie

Osoba wprowadzająca :

Hubert Słotwiński

Osoba odpowiedzialna za informację :

Agnieszka Dłużniak

Data publikacji :

12.08.2016

Ostatnia zmiana :

12.08.2016

Jesteś tutaj: Start Zamówienia publiczne Wyniki postępowań Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia