Regulamin udostępniania zbiorów

Załącznik nr 1
Do zarządzenia nr 24/2015
Dyrektora
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w JaworznieREGULAMIN
UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie


§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie określa prawa oraz obowiązki użytkowników, korzystających z jej zasobów i usług.
2. Ilekroć w tekście mowa jest o Regulaminie, oznacza to Regulamin Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie.
3. Usługi świadczone przez Bibliotekę są ogólnodostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem paragrafu 4 i 7.
4. Dane osobowe, gromadzone i przechowywane przez Bibliotekę, wykorzystywane są wyłącznie do celów statystycznych oraz w sprawach związanych z egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych i podlegają ochronie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

§ 2
ZBIORY BIBLIOTEKI

1. Biblioteka posiada zbiory książkowe, zbiory specjalne, czasopisma oraz dokumenty życia społecznego.
2. Stan zbiorów Biblioteki odzwierciedlają katalogi elektroniczne, dostępne w Bibliotece i na stronie internetowej Biblioteki.
3. Zbiory, zwane dalej materiałami bibliotecznymi, w zależności od ich rodzaju, wartości historyczno-kulturalnej, charakteru i atrakcyjności etc., udostępniane są w sposób prezencyjny, bądź wypożyczane na zewnątrz Biblioteki.

§ 3
PRAWO KORZYSTANIA

1. Prawo do korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki, ma charakter powszechny, na zasadach określonych w Ustawie o bibliotekach oraz niniejszym Regulaminie.
2. Prawo do korzystania z Biblioteki nabywa się z chwilą podpisania karty zapisu, wystawionej po:

1) okazaniu aktualnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL,
2) podaniu aktualnego adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu,
3) podpisaniu karty zapisu, oświadczenia, wyrażającego zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz oświadczenia o poprawności i prawdziwości podanych danych,
4) potwierdzenia podpisem zobowiązania do przestrzegania Regulaminu Biblioteki.

3. Karta zapisu jest podstawą do wydania karty czytelnika, która upoważnia do korzystania z usług całej sieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie.
4. Karta wydawana jest bezpłatnie. Czytelnik zobowiązany jest do chronienia jej przed zagubieniem i zniszczeniem. Utratę karty bibliotecznej należy niezwłocznie zgłosić w jednej z wypożyczalni sieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie. Opłata za zagubienie lub zniszczenie karty i wydanie duplikatu wynosi 3 zł.
5. Za niepełnoletniego czytelnika, kartę zapisu podpisują rodzice lub opiekunowie prawni, którzy ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie regulaminu przez osobę niepełnoletnią.
6. Uprawnień, wynikających z posiadania karty bibliotecznej, nie wolno odstępować innej osobie. Właściciel ponosi odpowiedzialność za każdorazowe jej użycie.
7. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą biblioteczną przez osoby trzecie, do czasu zgłoszenia zastrzeżenia karty przez właściciela.
8. Czytelnik zobowiązany jest do okazania karty bibliotecznej, przy każdorazowych odwiedzinach.
9. Czytelnik zobowiązany jest uaktualnić informację o miejscu zamieszkania, adresie e-mail i numerze telefonicznym, każdorazowo po zmianie.
10. Bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi i poprosić o opuszczenie Biblioteki osoby:

1) zachowujące się agresywnie wobec innych użytkowników lub bibliotekarzy,
2) używających słów powszechnie uważanych za obraźliwe,
3) nietrzeźwych lub będących pod wpływem innych środków odurzających,
4) które korzystają z Biblioteki w celach innych niż przewidzianych w działalności Biblioteki,
5) które swoim zachowaniem zakłócają pracę czytelników i pracowników,
6) które z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla pozostałych użytkowników lub bibliotekarzy (przez uciążliwość rozumiane są zachowania i postawy trudne do zniesienia, przykre, dokuczliwe dla czytelników i pracowników biblioteki).

§ 4
KAUCJE

1. Biblioteka pobiera kaucję zwrotną od czytelników, którzy nie posiadają zameldowania w Jaworznie w wysokości 30 zł.
2. Z kaucji zwolnione są osoby, które nie są stałymi mieszkańcami miasta, ale pracują lub uczęszczają do szkół na terenie Jaworzna.
3. Bibliotekarz może pobrać wyższą kaucję, przy wypożyczaniu dzieł rzadkich, kosztownych i trudnych do nabycia.
4. Wysokość kaucji (w odniesieniu do pkt. 3) określa bibliotekarz, w kwocie będącej równowartością ceny rynkowej książki.
5. Ustalenia, zawarte w pkt. 3 i 4, dotyczą użytkowników zarówno zameldowanych, jak i niezameldowanych na terenie miasta Jaworzna.
6. Użytkownik, wpłacający kaucję, otrzymuje stosowne pokwitowanie, które winien jest okazać przy jej wypłacaniu.
7. Kaucja nie jest oprocentowana i jej zwrot nie uwzględnia skutków inflacji.
8. Kaucja przechodzi na dobro biblioteki, jeżeli czytelnik:

1) przekroczy termin zwrotu książki o 3 miesiące lub odmówi wpłacenia regulaminowej kary za przekroczenie terminu zwrotu.
2) nie odbierze kaucji w ciągu 6 miesięcy, od daty oddania książki.

§ 5
WYPOŻYCZANIE

1. Zbiory wypożycza się na okres 30 dni. Limit wypożyczeń wynosi 5 egzemplarzy.
2. Przy wypożyczaniu dzieł rzadkich, kosztownych lub trudnych do nabycia, czytelnik wypełnia rewers biblioteczny oraz wpłaca kaucję zwrotną, stanowiącą równowartość ceny rynkowej, wypożyczanej pozycji. Jeżeli czytelnik nie może wpłacić kaucji, zbiory są mu udostępniane na miejscu w czytelni.
3. Bibliotekarz może:

1) wydłużyć termin zwrotu wypożyczonych zbiorów, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników, nie więcej niż trzy razy,
2) skrócić termin zwrotu, jeśli są to szczególnie poszukiwane pozycje (np. lektury szkolne, skrypty, podręczniki w okresie sesji egzaminacyjnej itp.),
3) wypożyczyć więcej niż 5 pozycji stałemu czytelnikowi, przestrzegającemu terminów zwrotu,
4) ograniczyć ilość wypożyczanych pozycji czytelnikowi, przekraczającemu obowiązujące terminy zwrotu.

4. Prolongaty można dokonać:

1) osobiście,
2) telefonicznie,
3) elektronicznie, za pośrednictwem e-maila do jednostki, w której dokonano wypożyczenia,
4) za pośrednictwem katalogu elektronicznego OPAC. Przedłużenie wypożyczenia możliwe jest tylko o jeden miesiąc.

5. Czytelnikom chorym, niepełnosprawnym, którzy nie mogą osobiście korzystać ze zbiorów Biblioteki, dostarcza się je do domu, po uprzednim ustaleniu terminu  i wykazu tytułów.
6. Udostępnione zbiory powierza się opiece i trosce czytelnika. Zabrania się podkreślania tekstu, pisania na książce notatek lub niszczenia w inny sposób.

§ 6
KORZYSTANIE Z USŁUGI ZAMAWIANIA I REZERWOWANIA ZBIORÓW

1. Z usługi zamawiania i rezerwowania mogą korzystać użytkownicy, posiadający kartę czytelnika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie, po uprzednim aktywowaniu swojego konta, w jednej z wypożyczalni.
2. Rezerwowanie i zamawianie możliwe jest zdalnie, za pomocą katalogu biblioteki on-line, zamieszczonego na stronie www biblioteki lub bezpośrednio z terminali w Bibliotece Głównej i filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie.    
3. Z usługi zamawiania, czytelnik korzysta wówczas, gdy wszystkie egzemplarze danej pozycji katalogowej są aktualnie wypożyczone. Dla każdej zamawianej pozycji system tworzy kolejkę oczekujących. Przy zwrocie egzemplarza jest on rezerwowany dla pierwszego czytelnika z kolejki.
4. Usługa rezerwowania materiałów bibliotecznych polega na „zablokowaniu” egzemplarza dla czytelnika, co powoduje, że staje się on niedostępny dla innych. Z usługi można skorzystać w sytuacji, gdy przynajmniej jeden egzemplarz danej pozycji jest dostępny, a czytelnik znajduje się poza biblioteką i w danej chwili nie może go wypożyczyć.    
5. Rezerwować i zamawiać można książki wyłącznie z określoną dostępnością.    
6. Rezerwacja on-line możliwa jest tylko w godzinach zamknięcia biblioteki.
7. Czytelnik, który dokonał zamówienia, zobowiązany jest do częstego sprawdzania swojego konta. Pozycje rezerwowane przez czytelników powinny być odebrane w ciągu 2 dni roboczych. Po tym czasie zamówienie zostanie anulowane, a egzemplarze staną się dostępne dla kolejnych czytelników lub uzyskują status „można wypożyczyć”. Biblioteka nie przyjmuje reklamacji, wynikających z przekroczenia terminu odbioru zamówionej książki.
8. Liczba wypożyczeń i rezerwacji na koncie czytelnika nie może przekroczyć łącznie 5 egzemplarzy (dot. jednej wypożyczalni).
9. Realizowanie rezerwacji przez bibliotekarza odbywa się każdego dnia, w pierwszej godzinie otwarcia biblioteki.                                
10. Nie przedłuża się terminu zwrotu w przypadku, gdy na wypożyczoną pozycję oczekuje kolejny Czytelnik.
11. Biblioteka zastrzega sobie prawo odwołania rezerwacji i zamówienia, z przyczyn, na które Biblioteka nie ma wpływu.                   

§ 7
SANKCJE ZA PRZETRZYMYWANIE ZBIORÓW

1. Za przekroczenie terminu zwrotu książek (bez względu na formę zapisu) oraz innych materiałów bibliotecznych, Biblioteka ogranicza prawa do wypożyczania i pobiera opłaty za każdą przetrzymaną książkę lub inny materiał biblioteczny, oddane po terminie zwrotu.
2. Sankcje i opłaty finansowe wynikają z przekroczenia regulaminowego terminu zwrotu i nie są zależne od przypomnień i wezwań do zwrotu.
3. Przekroczenie terminu zwrotu książek i innych materiałów bibliotecznych skutkuje zablokowaniem konta czytelnika w systemie komputerowym SOWA, w całej sieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie, co jest równoznaczne z brakiem możliwości wypożyczania oraz powoduje naliczanie opłat regulaminowych.    
4. Opłata za przetrzymanie, za każdy miesiąc zwłoki, wynosi 2,00 zł od jednego wypożyczonego egzemplarza i naliczana będzie począwszy od pierwszego dnia przekroczenia terminu zwrotu, przez okres 1 roku.  
5. Opłata za przetrzymane książki wypożyczone na rewers (dzieła rzadkie, kosztowne lub trudne do nabycia), za każdy miesiąc zwłoki wynosi 5,00 zł od jednego wypożyczonego egzemplarza i naliczana będzie począwszy od pierwszego dnia przekroczenia terminu zwrotu, przez okres 1 roku.
6. Opłata z tytułu przetrzymania materiałów bibliotecznych nie jest naliczana za czas zamknięcia filii, w której zbiory zostały wypożyczone, o ile wcześniej nie został przekroczony termin zwrotu.
7. Po terminach wskazanych w pkt. 4 i 5, Biblioteka jest uprawiona do podejmowania wszelkich czynności prawnych zmierzających do odzyskania książki.
8. Odblokowanie konta następuje po zwrocie przetrzymanych zbiorów bibliotecznych i po wpłaceniu naliczonej opłaty finansowej.
9. Czytelnik ma prawo odwołać się od naliczonej opłaty, składając stosowny wniosek do Dyrektora Biblioteki, wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do Instrukcji, określającej zasady i sposób zmniejszania, odraczania lub umarzania zobowiązań finansowych, z tytułu naliczonych opłat za przetrzymanie materiałów bibliotecznych, wprowadzonej Zarządzeniem nr 11/2015.        
10. Koszty odzyskania książek przez Bibliotekę oraz opłat pieniężnych ponosi w całości czytelnik.               

§ 8
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KSIĄŻKI I INNE MATERIAŁY BIBLIOTECZNE

1. Czytelnik ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie, zniszczenie (zalanie, ubrudzenie itp.) i zagubienie książek lub innych materiałów bibliotecznych.            
2. Wysokość odszkodowania odpowiada wartości zbiorów, ustalonej przez bibliotekarza, w oparciu o aktualną cenę rynkową.
3. Opłata, za uszkodzony kod kreskowy, w stopniu uniemożliwiającym jego identyfikację przez czytnik elektronicznego systemu bibliotecznego SOWA, wynosi 1 zł.
4. Za zgodą kierownika wypożyczalni, czytelnik może, w zamian za zagubioną lub zniszczoną pozycję, dostarczyć inną, o nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.
5. Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie na sumy wpłacone tytułem odszkodowania.

§ 9
KORZYSTANIE Z CZYTELNI

1. Zbiorów czytelni nie wypożycza się do domu, można z nich korzystać tylko na miejscu.
2. Dopuszcza się wypożyczanie na zewnątrz archiwalnych numerów czasopism. Decyzję, w tym względzie, podejmuje bibliotekarz.
3. W okresie roku szkolnego i akademickiego, dopuszcza się wypożyczanie na zewnątrz zbiorów z czytelni na sobotę i niedzielę. Udostępnienie takich materiałów jest możliwe w sobotę, na godzinę przed zamknięciem Biblioteki, pod warunkiem zwrotu, w poniedziałek do godziny po jej otwarciu.
4. Osoby, korzystające ze zbiorów i usług czytelni, zobowiązane są do pozostawienia u bibliotekarza karty bibliotecznej lub okazania innego dokumentu, w celach ewidencyjnych.
5. Czytelnik zobowiązany jest do poinformowania osoby dyżurującej, o przyniesionych książkach  i innych materiałach własnych.
6. Stanowisko do pracy dla czytelnika wskazuje bibliotekarz.
7. Stanowiska komputerowe w czytelni przeznaczone są wyłącznie do pracy naukowej.
8. Wybrane książki, czasopisma i inne materiały biblioteczne czytelnik rejestruje u bibliotekarza oraz po skorzystaniu zwraca je bibliotekarzowi.
9. Czytelnik ponosi odpowiedzialność za udostępnione mu książki i inne materiały biblioteczne.
10. Czytelników, korzystających z Działu Multimedialnego i stanowisk komputerowych, obowiązuje dodatkowo „Regulamin korzystania z Działu Multimedialnego i Internetu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie”.

§ 10
PRZEPISY PORZĄDKOWE

1. W czytelniach i wypożyczalniach z wolnym dostępem do półek czytelnik zobowiązany jest pozostawić wierzchnie okrycie, tornistry, torby itp. w szatni.
2. Na terenie całej Biblioteki obowiązuje zakaz palenia papierosów i e-papierosów, spożywania alkoholu i innych środków odurzających.
3. W Bibliotece, a szczególnie w czytelni, obowiązuje cisza oraz zakaz:

1) wnoszenia i spożywania posiłków oraz napojów, poza wyznaczonym do tego celu miejscem,
2) korzystania z telefonów komórkowych,
3) wynoszenia udostępnionych materiałów poza czytelnię,
4) wynoszenia jakichkolwiek materiałów z biblioteki, poza bramki, bez uprzedniego ich zarejestrowania i odbezpieczenia przez bibliotekarza,
5) wprowadzania zwierząt na teren biblioteki, zakaz ten nie dotyczy psów przewodników,
6) wprowadzania rowerów oraz poruszania się na terenie Biblioteki na rolkach, deskorolkach, wrotkach itp.
7) fotografowania i filmowania pomieszczeń Biblioteki dla celów komercyjnych.

§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Biblioteka nie odpowiada za pozostawione rzeczy na terenie Biblioteki.
2. Czytelnik, który nie stosuje się do niniejszego Regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor  Biblioteki, na wniosek kierownika działu.
3. Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do zeszytu skarg lub zgłaszać bezpośrednio kierownikowi wypożyczalni, czytelni, instruktorowi lub Dyrektorowi Biblioteki.
4. Zmiany postanowień Regulaminu dokonuje się w trybie zarządzenia Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.10.2015 roku.

 

Podmiot udostępniający :

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie

Osoba wprowadzająca :

Hubert Słotwiński

Osoba odpowiedzialna za informację :

Monika Ryter

Data publikacji :

01.10.2015

Ostatnia zmiana :

01.10.2015

Jesteś tutaj: Start Zasady korzystania Regulaminy Regulamin udostępniania zbiorów