Font Size

Cpanel

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Młodszy Bibliotekarz – umowa na zastępstwo

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie

ogłasza nabór na stanowisko

Młodszy Bibliotekarz – Umowa o pracę na zastępstwo
(nazwa stanowiska pracy)

Ilość wolnych stanowisk: 1

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie

1. Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe w zakresie związanym z zadaniami biblioteki lub odnoszące się do bibliologii i informatologii,
• dobra znajomość zasad udostępniania zbiorów,
• bardzo dobra znajomość standardów bibliograficznych,
• doświadczenie w pracy w jednym z istniejących zintegrowanych systemów bibliotecznych /preferowany SOWA SQL
• dobra znajomość posługiwania się katalogami i inwentarzami,
• dobra znajomość księgozbioru,
• dobra znajomość źródeł informacji,
• dobra znajomość zasad gromadzenia i opracowania zbiorów,
• dobra znajomość ustawy o bibliotekach i ustawy o organizowaniu i prowadzenia działalności kulturalnej,
• dobra znajomość ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
• biegła umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows),
• komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

2. Wymagania dodatkowe:
• mile widziana znajomość języka obcego.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
• Gromadzenie zbiorów bibliotecznych, czasopism i innych typów dokumentów na podstawie ich indywidualnej oceny.
• Porządkowanie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych w celu efektywnego ich wykorzystywania przez czytelników (ustalanie układu zbiorów, inwentaryzowanie, katalogowanie i klasyfikowanie na potrzeby katalogów oraz innych źródeł informacji) o zbiorach bibliotecznych.
• Przysposobienie zbiorów bibliotecznych i przygotowanie do udostępniania czytelnikom.
• Szkolenie użytkowników biblioteki w zakresie posługiwania się warsztatem informacyjnym, korzystania ze zbiorów, umiejętności posługiwania się książką, czasopismem i innymi typami dokumentów jako źródłem informacji.
• Doradztwo w doborze piśmiennictwa stosownego do potrzeb i zainteresowań czytelniczych.
• Badanie potrzeb użytkowników biblioteki w zakresie informacji i piśmiennictwa, w celu optymalnego zaspokojenia tych potrzeb.
• Udostępnianie zbiorów bibliotecznych, opracowywanie katalogów i innych źródeł informacji o zbiorach bibliotecznych na nośnikach tradycyjnych i elektronicznych.
• Obsługiwanie użytkowników biblioteki w zakresie informacji bibliograficznej i rzeczowej za pomocą własnego warsztatu informacyjnego i zbiorów oraz obcych baz danych i systemów, informacji skierowującej do zasobów
i usług innych bibliotek i ośrodków informacji naukowej.
• Pobudzanie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa, współdziałanie w upowszechnianiu wiedzy
edukacji kulturalnej (np. organizowanie spotkań autorskich, wystaw, prelekcji itp.).
• Współpraca z innymi bibliotekami i ośrodkami informacji naukowej, krajowymi i zagranicznymi, w zakresie gromadzenia
i opracowywania zbiorów, tworzenia i wymiany źródeł informacji o zbiorach bibliotecznych, wypożyczeń międzybibliotecznych.
• Tworzenie podstaw teoretycznych, metodycznych i organizacyjnych działalności biblioteki.
• Prowadzenie działalności dydaktycznej w zakresie bibliotekarstwa, bibliografii i informacji naukowej dla bibliotekarzy praktyków, studentów wyższych uczelni i czytelników.
• Prowadzenie działalności wydawniczej, zwłaszcza w zakresie dokumentacji i informacji o zbiorach i bibliotece.

4. Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny;
• życiorys (CV);
• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1);
• kserokopie świadectw pracy;
• kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie potwierdzone za zgodność z oryginałem;
• kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, uprawnieniach;
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3).

5. Oferujemy:
• umowa o pracę na zastępstwo;
• odpowiednie stanowisko i miłą atmosferę w pracy;
• dobre warunki pracy;
• możliwość stabilizacji zawodowej i rozwoju.

6. Warunki pracy na danym stanowisku:
• praca w pełnym wymiarze czasu pracy;
• praca w systemie zmianowym;
• praca od poniedziałku do soboty z zachowaniem przeciętnie 5 dniowego tygodnia pracy.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie, Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno
lub składać osobiście w siedzibie Biblioteki
w terminie od 20.02.2019 r. do 15.03.2019 r.
w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją:
„Nabór na stanowisko Młodszy Bibliotekarz”.

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.
Oferty pracy otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.biblioteka.jaw.pl w zakładce BIP.

Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1), klauzula informacyjna (załącznik nr 2) oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3) dostępne na stronie internetowej: www.biblioteka.jaw.pl/bip oraz w Dziale Organizacyjno-Kadrowym.

          

Podmiot udostępniający :

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie

Osoba wprowadzająca :

Radosław Sobala

Osoba odpowiedzialna za informację :

Jagoda Jurecka

Data publikacji :

20.02.2019

Ostatnia zmiana :

20.02.2019

 

 

Jesteś tutaj: Start Zatrudnienie Zatrudnienie Archiwum zatrudnienie Ogłoszenie o naborze na stanowisko Młodszy Bibliotekarz – umowa na zastępstwo