Font Size

Cpanel

Nabór na stanowisko - Bibliotekarz

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie
ogłasza nabór na stanowisko

Bibliotekarz
(nazwa stanowiska pracy)

Ilość wolnych stanowisk: 1

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie

1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe w zakresie związanym z zadaniami biblioteki lub odnoszące się do bibliologii i informatologii lub inne humanistyczne,
 • dobra znajomość zasad udostępniania zbiorów,
 • bardzo dobra znajomość standardów bibliograficznych,
 • doświadczenie w pracy w jednym z istniejących zintegrowanych systemów bibliotecznych /preferowany SOWA SQL
 • dobra znajomość posługiwania się katalogami i inwentarzami,
 • dobra znajomość księgozbioru,
 • dobra znajomość źródeł informacji,
 • dobra znajomość zasad gromadzenia i opracowania zbiorów,
 • dobra znajomość ustawy o bibliotekach i ustawy o organizowaniu i prowadzenia działalności kulturalnej,
 • dobra znajomość ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 • biegła umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows),
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 • mile widziana znajomość języka obcego,
 • co najmniej 1 rok udokumentowanego stażu.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Gromadzenie zbiorów bibliotecznych, czasopism i innych typów dokumentów na podstawie ich indywidualnej oceny.
 • Porządkowanie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych w celu efektywnego ich wykorzystywania przez czytelników (ustalanie układu zbiorów, inwentaryzowanie, katalogowanie i klasyfikowanie na potrzeby katalogów oraz innych źródeł informacji) o zbiorach bibliotecznych.
 • Przysposobienie zbiorów bibliotecznych i przygotowanie do udostępniania czytelnikom.
 • Szkolenie użytkowników biblioteki w zakresie posługiwania się warsztatem informacyjnym, korzystania ze zbiorów, umiejętności posługiwania się książką, czasopismem i innymi typami dokumentów jako źródłem informacji.
 • Doradztwo w doborze piśmiennictwa stosownego do potrzeb i zainteresowań czytelniczych.
 • Badanie potrzeb użytkowników biblioteki w zakresie informacji i piśmiennictwa, w celu optymalnego zaspokojenia tych potrzeb.
 • Udostępnianie zbiorów bibliotecznych, opracowywanie katalogów i innych źródeł informacji o zbiorach bibliotecznych na nośnikach tradycyjnych i elektronicznych.
 • Obsługiwanie użytkowników biblioteki w zakresie informacji bibliograficznej i rzeczowej za pomocą własnego warsztatu informacyjnego i zbiorów oraz obcych baz danych i systemów, informacji skierowującej do zasobów
  i usług innych bibliotek i ośrodków informacji naukowej.
 • Pobudzanie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa, współdziałanie w upowszechnianiu wiedzy edukacji kulturalnej (np. organizowanie spotkań autorskich, wystaw, prelekcji itp.).
 • Współpraca z innymi bibliotekami i ośrodkami informacji naukowej, krajowymi i zagranicznymi, w zakresie gromadzenia i opracowywania zbiorów, tworzenia i wymiany źródeł informacji o zbiorach bibliotecznych, wypożyczeń międzybibliotecznych.
 • Tworzenie podstaw teoretycznych, metodycznych i organizacyjnych działalności biblioteki.
 • Prowadzenie działalności dydaktycznej w zakresie bibliotekarstwa, bibliografii i informacji naukowej dla bibliotekarzy praktyków, studentów wyższych uczelni i czytelników.
 • Prowadzenie działalności wydawniczej, zwłaszcza w zakresie dokumentacji i informacji o zbiorach i bibliotece.

 

4. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • życiorys (CV);
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1);
 • kserokopie świadectw pracy;
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie potwierdzone za zgodność z oryginałem;
 • kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, uprawnieniach;
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3).

 

5. Oferujemy:

 • umowa o pracę;
 • odpowiednie stanowisko i miłą atmosferę w pracy;
 • dobre warunki pracy;
 • możliwość stabilizacji zawodowej i rozwoju.

 

6. Warunki pracy na danym stanowisku:

 • praca w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • praca w systemie zmianowym;
 • praca od poniedziałku do soboty z zachowaniem przeciętnie 5 dniowego tygodnia pracy.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie, Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno
lub składać osobiście w siedzibie Biblioteki
w terminie od 16.04.2019 r. do 06.05.2019 r.
w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją:
„Nabór na stanowisko Bibliotekarz”.

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.
Oferty pracy otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.biblioteka.jaw.pl w zakładce BIP.

Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1), klauzula informacyjna (załącznik nr 2) oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3) dostępne na stronie internetowej: www.biblioteka.jaw.pl/bip oraz w Dziale Organizacyjno-Kadrowym.

          

Podmiot udostępniający :

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie

Osoba wprowadzająca :

Radosław Sobala

Osoba odpowiedzialna za informację :

Jagoda Jurecka

Data publikacji :

03.04.2019

Ostatnia zmiana :

16.04.2019

Jesteś tutaj: Start Zatrudnienie Zatrudnienie Archiwum zatrudnienie Nabór na stanowisko - Bibliotekarz