Font Size

Cpanel

Nabór na stanowisko - Bibliotekarz

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie

ogłasza nabór na stanowisko

Bibliotekarz

(nazwa stanowiska pracy)

Ilość wolnych stanowisk: 1

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie

1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe w zakresie związanym z zadaniami biblioteki lub odnoszące się do bibliologii i informatologii
  lub inne humanistyczne,

 • dobra znajomość zasad udostępniania zbiorów,

 • bardzo dobra znajomość standardów bibliograficznych,

 • doświadczenie w pracy w jednym z istniejących zintegrowanych systemów bibliotecznych /preferowany SOWA SQL/

 • dobra znajomość posługiwania się katalogami i inwentarzami,

 • dobra znajomość księgozbioru,

 • dobra znajomość źródeł informacji,

 • dobra znajomość zasad gromadzenia i opracowania zbiorów,

 • dobra znajomość ustawy o bibliotekach i ustawy o organizowaniu i prowadzenia działalności kulturalnej,

 • dobra znajomość ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

 • biegła umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows),

 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

2. Wymagania dodatkowe:

 • mile widziana znajomość języka obcego,

 • co najmniej 1 rok udokumentowanego stażu.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Gromadzenie zbiorów bibliotecznych, czasopism i innych typów dokumentów na podstawie ich indywidualnej oceny.

 • Porządkowanie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych w celu efektywnego ich wykorzystywania przez czytelników (ustalanie układu zbiorów, inwentaryzowanie, katalogowanie i klasyfikowanie na potrzeby katalogów oraz innych źródeł informacji o zbiorach bibliotecznych).

 • Przysposobienie zbiorów bibliotecznych i przygotowanie do udostępniania czytelnikom.

 • Szkolenie użytkowników biblioteki w zakresie posługiwania się warsztatem informacyjnym, korzystania ze zbiorów, umiejętności posługiwania się książką, czasopismem i innymi typami dokumentów jako źródłem informacji.

 • Doradztwo w doborze piśmiennictwa stosownego do potrzeb i zainteresowań czytelniczych.

 • Badanie potrzeb użytkowników biblioteki w zakresie informacji i piśmiennictwa, w celu optymalnego zaspokojenia tych potrzeb.

 • Udostępnianie zbiorów bibliotecznych, opracowywanie katalogów i innych źródeł informacji o zbiorach bibliotecznych na nośnikach tradycyjnych i elektronicznych.

 • Obsługiwanie użytkowników biblioteki w zakresie informacji bibliograficznej i rzeczowej za pomocą własnego warsztatu informacyjnego i zbiorów oraz obcych baz danych i systemów, informacji skierowującej do zasobów
  i usług innych bibliotek i ośrodków informacji naukowej.

 • Pobudzanie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa, współdziałanie w upowszechnianiu wiedzy
  edukacji kulturalnej (np. organizowanie spotkań autorskich, wystaw, prelekcji itp.).

 • Współpraca z innymi bibliotekami i ośrodkami informacji naukowej, krajowymi i zagranicznymi, w zakresie gromadzenia
  i opracowywania zbiorów, tworzenia i wymiany źródeł informacji o zbiorach bibliotecznych, wypożyczeń międzybibliotecznych.

 • Tworzenie podstaw teoretycznych, metodycznych i organizacyjnych działalności biblioteki.

 • Prowadzenie działalności dydaktycznej w zakresie bibliotekarstwa, bibliografii i informacji naukowej dla bibliotekarzy praktyków, studentów wyższych uczelni i czytelników.

 • Prowadzenie działalności wydawniczej, zwłaszcza w zakresie dokumentacji i informacji o zbiorach i bibliotece.

4. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;

 • życiorys (CV);

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1);

 • kserokopie świadectw pracy;

 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;

 • kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, uprawnieniach;

 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3).

5. Oferujemy:

 • umowa o pracę;

 • odpowiednie stanowisko i miłą atmosferę w pracy;

 • dobre warunki pracy;

 • możliwość stabilizacji zawodowej i rozwoju.

6. Warunki pracy na danym stanowisku:

 • praca w pełnym wymiarze czasu pracy;

 • praca w systemie zmianowym;

 • praca od poniedziałku do soboty z zachowaniem przeciętnie 5 dniowego tygodnia pracy.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie, Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno

lub składać osobiście w siedzibie Biblioteki

w terminie od 28.08.2019 r. do 13.09.2019 r.

w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją:

Nabór na stanowisko Bibliotekarz”.

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.
Oferty pracy otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.biblioteka.jaw.pl w zakładce BIP.

Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1), klauzula informacyjna (załącznik nr 2) oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3) dostępne na stronie internetowej: www.biblioteka.jaw.pl/bip oraz w Dziale Organizacyjno-Kadrowym.

          

Podmiot udostępniający :

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie

Osoba wprowadzająca :

Radosław Sobala

Osoba odpowiedzialna za informację :

Jagoda Jurecka

Data publikacji :

28.08.2019

Ostatnia zmiana :

28.08.2019

 

Jesteś tutaj: Start Zatrudnienie Zatrudnienie Archiwum zatrudnienie Nabór na stanowisko - Bibliotekarz