Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie
Social Media Icons
Odwiedź Nas na TwitterzeOdwiedź Nas na FacebookuOdwiedź Nas na YouTubePosłuchaj Naszych PodcastówOdwiedź Nas na Instagramie
Przetwarzanie danych osobowych Czytelnika

Przetwarzanie danych osobowych Czytelnika

 Informacja dla Czytelnika o przetwarzaniu danych osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie
aktualizacja w dniu 02.01.2020

• Zastosowane zwroty w informacji
Biblioteka – oznacza Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaworznie, składającą się z Biblioteki Głównej oraz 16-stu filii w terenie.
Czytelnik – oznacza osobę fizyczną, użytkownika Biblioteki, którego dane osobowe Biblioteka przetwarza, w co najmniej  jednym z celów wskazanych w tym informatorze.

• Kto jest Administratorem danych Czytelnika?
Administratorem danych osobowych Czytelnika jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie, z siedzibą Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno, działająca na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Rady Miejskiej. Strona internetowa: www.biblioteka.jaw.pl. Czytelnik może skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem:
– poczty, pisząc na adres Biblioteki z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”,
– poczty elektronicznej,
– telefonu: 32 751 91 92 wew. 2 221.

• Cel i podstawy prawne przetwarzania
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, w szczególności w celach zapewnienia możliwości korzystania ze zbiorów bibliotecznych, ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych oraz prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO przetwarzanie danych (numer telefonu, adres e-mail) odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, w celach kontaktowania się z nią, umożliwienia udziału w konkursach i wydarzeniach organizowanych przez Bibliotekę i jej filie oraz zapraszania na nie, a także kierowania oferty marketingowej bezpośredniej.

• Okres przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Instrukcją kancelaryjną Biblioteki tj. 6 lat kalendarzowych, po roku w którym miała miejsce ostatnia aktywność na koncie Czytelnika, pod warunkiem braku zobowiązań wobec Biblioteki, w zakresie wypożyczonych zbiorów czy nieuregulowanych należności.

W przypadku:
– wniesienia prośby o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, dane będę przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych, od dnia powzięcia niniejszej informacji, pod warunkiem braku zobowiązań wobec Biblioteki, w zakresie wypożyczonych zbiorów czy nieuregulowanych należności,
– powzięcia informacji o śmierci Czytelnika, przez okres nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych, pod warunkiem braku zobowiązań wobec Biblioteki, w zakresie wypożyczonych zbiorów czy nieuregulowanych należności,
– wyrażenia zgody na przetwarzanie danych kontaktowych (numer telefonu, adres e mail) do czasu jej wycofania.

• Kategorie odbiorców danych osobowych
Dane mogą być udostępnione podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz firmom, z którymi Biblioteka zawarła umowy powierzenia, obsługującym systemy informatyczne, a także podmiotom świadczącym usługi pocztowe.

• Uprawnienia Czytelnika w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Czytelnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych, usuwania oraz ich aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych, wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie. W przypadku zgody przysługuje prawo jej wycofania w dowolnym czasie, bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu jej wycofania, w tym udzielonej zgody w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego. Zgodę można wycofać osobiście poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu zgody lub wysłanie oświadczenia na adres Biblioteki bądź adres e-mailowy iod@biblioteka.jaw.pl. Cofnięcie zgody przez Czytelnika może ograniczyć zakres świadczonych przez Bibliotekę usług.

• Możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Każdy Czytelnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO na przetwarzanie jego danych przez Administratora.

PolishEnglishUkrainian