Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie
Social Media Icons
Odwiedź Nas na TwitterzeOdwiedź Nas na FacebookuOdwiedź Nas na YouTubePosłuchaj Naszych PodcastówOdwiedź Nas na Instagramie
Regulamin udostępniania zbiorów

Regulamin udostępniania zbiorów

REGULAMIN
UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie

Zaktualizowano 02.03.2023

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie określa prawa oraz obowiązki użytkowników, korzystających z jej zasobów i usług.
2. Ilekroć w tekście mowa jest o Regulaminie, oznacza to Regulamin Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie.
3. Usługi świadczone przez Bibliotekę są ogólnodostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem paragrafu 4 i 7.
4. Dane osobowe, gromadzone i przechowywane przez Bibliotekę, wykorzystywane są w celach zapewnienia możliwości korzystania ze zbiorów bibliotecznych, ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych oraz prowadzenia statystyk w oparciu o przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych.

§ 2
ZBIORY BIBLIOTEKI

1. Biblioteka posiada zbiory książkowe, zbiory specjalne, czasopisma oraz dokumenty życia społecznego.
2. Stan zbiorów Biblioteki odzwierciedlają katalogi elektroniczne, dostępne w Bibliotece i na stronie internetowej Biblioteki.
3. Zbiory, w zależności od ich rodzaju, wartości historyczno-kulturalnej, charakteru i atrakcyjności etc., udostępniane są w sposób prezencyjny, bądź wypożyczane na zewnątrz Biblioteki.

§ 3
PRAWO KORZYSTANIA

1. Prawo do korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki, ma charakter powszechny, na zasadach określonych w Ustawie o bibliotekach oraz niniejszym Regulaminie.
2. Prawo do korzystania z Biblioteki nabywa się z chwilą wypełnienia i podpisania karty zobowiązania, po uprzednim:

1) okazaniu ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL,
2) podaniu aktualnego adresu zameldowania i/lub adresu do korespondencji,
3) podpisaniu oświadczenia o poprawności danych i potwierdzenia przestrzegania Regulaminu Biblioteki,
4) po zapoznaniu się z klauzulami informacyjnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

3. W przypadku dzieci poniżej 13 roku życia kartę zapisu podpisują rodzice lub opiekunowie prawni, którzy ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie Regulaminu przez osobę małoletnią.
4. Karta zobowiązania jest podstawą do wydania karty czytelnika, która upoważnia do korzystania z usług całej sieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie.
5. Karta wydawana jest bezpłatnie. Czytelnik zobowiązany jest do chronienia jej przed zagubieniem i zniszczeniem. Utratę karty bibliotecznej należy niezwłocznie zgłosić w jednej z wypożyczalni sieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie. Opłata za zagubienie lub zniszczenie karty i wydanie duplikatu wynosi 5 zł.
6. Uprawnień, wynikających z posiadania karty bibliotecznej, nie wolno odstępować innej osobie. Właściciel ponosi odpowiedzialność za każdorazowe jej użycie.
7. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą biblioteczną przez osoby trzecie, do czasu zgłoszenia zastrzeżenia karty przez właściciela.
8. Czytelnik zobowiązany jest do okazania karty bibliotecznej, każdorazowo przy odwiedzinach.
9. Czytelnik zobowiązany jest uaktualnić informację o miejscu zamieszkania, adresie e-mail i numerze telefonicznym, każdorazowo po zmianie.
10. Biblioteka umożliwia dokonanie samodzielnej rejestracji przez Internet. W tym celu należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej Biblioteki www.biblioteka.jaworzno.pl oraz potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem udostępniania.
11. Rejestracja on-line uprawnia do rezerwacji zbiorów, jednak ich wypożyczenie możliwe jest po potwierdzeniu i uzupełnieniu danych w Bibliotece Głównej lub dowolnej filii do 2 dni roboczych po elektronicznej rejestracji, okazując dokument tożsamości.
12. Bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi i poprosić o opuszczenie Biblioteki osoby:

1) zachowujące się agresywnie wobec innych użytkowników lub bibliotekarzy,
2) używających słów powszechnie uważanych za obraźliwe,
3) nietrzeźwych lub będących pod wpływem innych środków odurzających,
4) korzystające z Biblioteki w celach innych, niż przewidziane w działalności Biblioteki,
5) zakłócające swoim zachowaniem pracę czytelników i pracowników,
6) które z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla pozostałych użytkowników lub bibliotekarzy (przez uciążliwość rozumiane są zachowania i postawy trudne do zniesienia, przykre, dokuczliwe dla czytelników i pracowników biblioteki).

§ 4
KAUCJE

1. Biblioteka pobiera kaucję zwrotną od czytelników, którzy nie posiadają zameldowania w Jaworznie w wysokości 30 zł.
2. Z kaucji zwolnione są osoby, które nie są stałymi mieszkańcami miasta, ale pracują lub uczęszczają do szkół na terenie Jaworzna.
3. Bibliotekarz może pobrać wyższą kaucję, przy wypożyczaniu dzieł rzadkich, kosztownych i trudnych do nabycia.
4. Wysokość kaucji (w odniesieniu do pkt. 3) określa bibliotekarz, w kwocie będącej równowartością ceny rynkowej książki.
5. Ustalenia, zawarte w pkt. 3 i 4, dotyczą użytkowników zarówno zameldowanych, jak i niezameldowanych na terenie miasta Jaworzna.
6. Użytkownik, wpłacający kaucję, otrzymuje stosowne pokwitowanie, które winien okazać przy jej wypłacaniu.
7. Kaucja nie jest oprocentowana i jej zwrot nie uwzględnia skutków inflacji.
8. Kaucja przechodzi na dobro biblioteki, jeżeli czytelnik:

1) przekroczy termin zwrotu książki o 3 miesiące lub odmówi wpłacenia regulaminowej kary za przekroczenie terminu zwrotu,
2) nie odbierze kaucji w ciągu 6 miesięcy, od daty oddania książki.

§ 5
WYPOŻYCZANIE

1. Zbiory wypożycza się na okres 30 dni. Limit wypożyczeń wynosi 5 egzemplarzy.
2. Przy wypożyczaniu dzieł rzadkich, kosztownych lub trudnych do nabycia, czytelnik wypełnia rewers biblioteczny oraz wpłaca kaucję zwrotną, stanowiącą równowartość ceny rynkowej, wypożyczanej pozycji. Jeżeli czytelnik nie może wpłacić kaucji, zbiory są mu udostępniane na miejscu w czytelni.
3. Bibliotekarz może:

1) wydłużyć termin zwrotu wypożyczonych zbiorów, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników, nie więcej niż trzy razy,
2) skrócić termin zwrotu, jeśli są to szczególnie poszukiwane pozycje (np. lektury szkolne, skrypty, podręczniki w okresie sesji egzaminacyjnej itp.),
3) wypożyczyć więcej niż 5 pozycji stałemu czytelnikowi, przestrzegającemu terminów zwrotu,
4) ograniczyć ilość wypożyczanych pozycji czytelnikowi, przekraczającemu obowiązujące terminy zwrotu.
4. Prolongaty można dokonać:
1) osobiście,
2) telefonicznie,
3) elektronicznie, za pośrednictwem e-maila do jednostki, w której dokonano wypożyczenia,
4) za pośrednictwem katalogu elektronicznego OPAC. Przedłużenie wypożyczenia możliwe jest tylko o jeden miesiąc.
5. Czytelnikom chorym, niepełnosprawnym, którzy nie mogą osobiście korzystać ze zbiorów Biblioteki, dostarcza się je do domu, po uprzednim ustaleniu terminu i wykazu tytułów.
6. Udostępnione zbiory powierza się opiece i trosce czytelnika. Zabrania się podkreślania tekstu, pisania na książce notatek lub niszczenia w inny sposób.

§ 6
KORZYSTANIE Z USŁUGI ZAMAWIANIA I REZERWOWANIA ZBIORÓW

1. Z usługi zamawiania i rezerwowania mogą korzystać użytkownicy, posiadający kartę czytelnika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie, po uprzednim aktywowaniu swojego konta, w jednej z wypożyczalni.
2. Rezerwowanie i zamawianie możliwe jest zdalnie, za pomocą katalogu biblioteki on-line, zamieszczonego na stronie www biblioteki lub bezpośrednio z terminali w Bibliotece Głównej i filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie.
3. Z usługi zamawiania, czytelnik korzysta wówczas, gdy wszystkie egzemplarze danej pozycji katalogowej są aktualnie wypożyczone. Dla każdej zamawianej pozycji system tworzy kolejkę oczekujących. Przy zwrocie egzemplarza jest on rezerwowany dla pierwszego czytelnika z kolejki.
4. Usługa rezerwowania materiałów bibliotecznych polega na „zablokowaniu” egzemplarza dla czytelnika, co powoduje, że staje się on niedostępny dla innych. Z usługi można skorzystać w sytuacji, gdy przynajmniej jeden egzemplarz danej pozycji jest dostępny, a czytelnik znajduje się poza biblioteką i w danej chwili nie może go wypożyczyć.
5. Rezerwować i zamawiać można książki wyłącznie z określoną dostępnością.
6. Rezerwacja on-line możliwa jest tylko w godzinach zamknięcia biblioteki.
7. Czytelnik, który dokonał zamówienia, zobowiązany jest do częstego sprawdzania swojego konta. Pozycje rezerwowane przez czytelników powinny być odebrane w ciągu 2 dni roboczych. Po tym czasie zamówienie zostanie anulowane, a egzemplarze staną się dostępne dla kolejnych czytelników lub uzyskują status „można wypożyczyć”. Biblioteka nie przyjmuje reklamacji, wynikających z przekroczenia terminu odbioru zamówionej książki.
8. Liczba wypożyczeń i rezerwacji na koncie czytelnika nie może przekroczyć łącznie 5 egzemplarzy (dot. jednej wypożyczalni).
9. Realizowanie rezerwacji przez bibliotekarza odbywa się każdego dnia, w pierwszej godzinie otwarcia biblioteki.
10. Nie przedłuża się terminu zwrotu w przypadku, gdy na wypożyczoną pozycję oczekuje kolejny czytelnik.
11. Biblioteka zastrzega sobie prawo odwołania rezerwacji i zamówienia z przyczyn, na które Biblioteka nie ma wpływu.

§ 7
SANKCJE ZA PRZETRZYMYWANIE ZBIORÓW

1. Za przekroczenie terminu zwrotu książek (bez względu na formę zapisu) oraz innych zbiorów, Biblioteka ogranicza prawa do wypożyczania i pobiera opłaty za każdą przetrzymany materiał biblioteczny, oddany po terminie zwrotu.
2. Sankcje i opłaty finansowe wynikają z przekroczenia regulaminowego terminu zwrotu i nie są zależne od przypomnień i wezwań do zwrotu.
3. Przekroczenie terminu zwrotu zbiorów skutkuje zablokowaniem konta czytelnika w całej sieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie, co jest równoznaczne z brakiem możliwości wypożyczania oraz powoduje naliczanie opłat regulaminowych.
4. Opłata za przetrzymanie, za każdy miesiąc zwłoki, wynosi 3,00 zł od jednego wypożyczonego egzemplarza i naliczana będzie począwszy od pierwszego dnia przekroczenia terminu zwrotu, przez okres 1 roku.
5. Opłata za przetrzymane książki wypożyczonej na rewers (dzieła rzadkie, kosztowne lub trudne do nabycia), za każdy miesiąc zwłoki wynosi 6,00 zł od jednego wypożyczonego egzemplarza i naliczana będzie począwszy od pierwszego dnia przekroczenia terminu zwrotu, przez okres 1 roku.
6. Opłata z tytułu przetrzymania zbiorów nie jest naliczana za czas zamknięcia filii, w której zostały wypożyczone, o ile wcześniej nie przekroczono terminu zwrotu.
7. Po terminach wskazanych w pkt. 4 i 5, Biblioteka jest uprawiona do podejmowania wszelkich czynności prawnych zmierzających do odzyskania materiałów bibliotecznych.
8. Odblokowanie konta następuje po zwrocie przetrzymanych zbiorów i wpłaceniu naliczonej opłaty.
9. Czytelnik ma prawo odwołać się od naliczonej opłaty, składając stosowny wniosek do Dyrektora Biblioteki, wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do Instrukcji, określającej zasady i sposób zmniejszania, odraczania lub umarzania zobowiązań finansowych, z tytułu naliczonych opłat za przetrzymanie materiałów bibliotecznych, wprowadzonej Zarządzeniem nr 4/2017.
10. Koszty odzyskania książek przez Bibliotekę oraz opłat pieniężnych ponosi w całości czytelnik.

§ 8
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZBIORY BIBLIOTECZNE

1. Czytelnik ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie, zniszczenie (zalanie, ubrudzenie itp.) i zagubienie zbiorów bibliotecznych.
2. Wysokość odszkodowania odpowiada wartości zbiorów, ustalonej przez bibliotekarza, w oparciu o aktualną cenę rynkową.
3. W zamian za zagubioną lub zniszczoną pozycję, czytelnik może dostarczyć nową książkę o tym samym tytule lub inną wskazaną przez bibliotekarza.
4. Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie na sumy wpłacone tytułem odszkodowania.

§ 9
KORZYSTANIE Z CZYTELNI

1. Zbiorów czytelni nie wypożycza się do domu, można z nich korzystać tylko na miejscu.
2. Dopuszcza się wypożyczanie na zewnątrz archiwalnych numerów czasopism. Decyzję, w tym względzie, podejmuje bibliotekarz.
3. W okresie roku szkolnego i akademickiego, dopuszcza się wypożyczanie na zewnątrz zbiorów z czytelni na sobotę i niedzielę. Udostępnienie takich materiałów jest możliwe w sobotę, na godzinę przed zamknięciem Biblioteki, pod warunkiem zwrotu, w poniedziałek do godziny po jej otwarciu.
4. Osoby, korzystające ze zbiorów i usług czytelni, zobowiązane są do pozostawienia u bibliotekarza karty bibliotecznej lub okazania innego dokumentu, w celach ewidencyjnych.
5. Czytelnik zobowiązany jest do poinformowania osoby dyżurującej, o przyniesionych książkach i innych materiałach własnych.
6. Stanowisko do pracy dla czytelnika wskazuje bibliotekarz.
7. Stanowiska komputerowe w czytelni przeznaczone są wyłącznie do pracy naukowej.
8. Wybrane książki, czasopisma i inne materiały biblioteczne czytelnik rejestruje u bibliotekarza oraz po skorzystaniu zwraca je bibliotekarzowi.
9. Czytelnik ponosi odpowiedzialność za udostępnione mu książki i inne materiały biblioteczne.
10. Czytelników, korzystających z Działu Multimedialnego i stanowisk komputerowych, obowiązuje dodatkowo „Regulamin korzystania z Działu Multimedialnego i Internetu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie”.

§ 10
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator Danych Osobowych.
Administratorem danych osobowych Czytelnika jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie, z siedzibą przy Rynku Głównym 17, 43-600 Jaworzno, działająca na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Rady Miejskiej. Strona internetowa: www.biblioteka.jaw.pl., tel. 32 751 91 92 wew. 2 211, e mail: poczta@biblioteka.jaw.pl
2. Cel i podstawy prawne przetwarzania.
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
a) wyrażonej uprzednio zgody w myśl art. 6 ust.1 lit a RODO w celu:
– umożliwienia udziału w konkursach i wydarzeniach organizowanych przez Bibliotekę,
– promocji działalności Biblioteki w mediach i Internecie, poprzez publikowanie zdjęć i nagrań z wydarzeń,
– kontaktu telefonicznego, mailowego lub przez SMS,
– kierowania oferty marketingowej bezpośredniej, promującej działalność Biblioteki.
b) przepisów prawa na mocy art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu:
– zapewnienia możliwości korzystania ze zbiorów bibliotecznych, ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych np. w przypadku nieuregulowania zobowiązań (ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach),
– prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki (ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej),
c) przepisów prawa oraz zadana realizowanego w interesie publicznym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w celu zapewnienia przez Bibliotekę ochrony mienia, osób oraz informacji za pomocą monitoringu wizyjnego. Przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o przepisy kodeksu pracy, a także na ze względu na interes publiczny, w związku z obowiązkami wynikającymi z ustawy o bibliotekach oraz ustawy o finansach publicznych.
3. Okres przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Instrukcją kancelaryjną Biblioteki tj. 6 lat kalendarzowych, po roku w którym miała miejsce ostatnia aktywność na koncie czytelnika, pod warunkiem braku zobowiązań wobec Biblioteki, w zakresie wypożyczonych zbiorów czy nieuregulowanych należności.
W przypadku:
– wniesienia prośby o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, dane będę przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych, od dnia powzięcia niniejszej informacji, pod warunkiem braku zobowiązań wobec Biblioteki, w zakresie wypożyczonych zbiorów czy nieuregulowanych należności,
– powzięcia informacji o śmierci czytelnika, przez okres nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych, pod warunkiem braku zobowiązań wobec Biblioteki, w zakresie wypożyczonych zbiorów czy nieuregulowanych należności,
– wyrażenia zgody na przetwarzanie danych kontaktowych (numer telefonu, adres e mail) do czasu jej wycofania.
4. Kategorie odbiorców danych osobowych.
Dane mogą być udostępnione podmiotom do tego uprawnionym, na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz firmom, z którymi Biblioteka zawarła umowy powierzenia np. obsługującym systemy informatyczne, a także kancelarii prawnej i podmiotom świadczącym usługi pocztowe.
Dane mogą być transferowane do USA, w związku z publikowaniem materiałów promocyjnych w serwisach Facebook oraz YouTube. Dostawcy tych platform przekazują dane poza UE, na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez UE.
5. Uprawnienia Czytelnika w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
Czytelnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje także prawo do żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. W przypadku udzielonej zgody przysługuje prawo jej wycofania w dowolnym czasie, bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu jej wycofania, w tym udzielonej zgody w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego. Zgodę można wycofać osobiście poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu zgody lub wysłanie oświadczenia na adres Biblioteki, bądź adres e-mailowy iod@biblioteka.jaw.pl. Wiąże się to jednak z możliwością ograniczenia świadczonych usług przez Bibliotekę na rzecz tego Czytelnika.
6. Możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
Każdy Czytelnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO na przetwarzanie jego danych przez Administratora na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

§ 11
PRZEPISY PORZĄDKOWE

1. W czytelniach i wypożyczalniach z wolnym dostępem do półek czytelnik zobowiązany jest pozostawić wierzchnie okrycie, tornistry, torby itp. w szatni.
2. Na terenie całej Biblioteki obowiązuje zakaz palenia papierosów i e-papierosów, spożywania alkoholu i innych środków odurzających.
3. W Bibliotece, a szczególnie w czytelni, obowiązuje cisza oraz zakaz:

1) wnoszenia i spożywania posiłków oraz napojów, poza wyznaczonym do tego celu miejscem,
2) korzystania z telefonów komórkowych,
3) wynoszenia udostępnionych materiałów poza czytelnię,
4) wynoszenia jakichkolwiek materiałów z Biblioteki, poza bramki, bez uprzedniego ich zarejestrowania i odbezpieczenia przez Bibliotekarza,
5) wprowadzania zwierząt na teren biblioteki, zakaz ten nie dotyczy psów przewodników,
6) wprowadzania rowerów oraz poruszania się na terenie Biblioteki na rolkach, deskorolkach, wrotkach itp.
7) fotografowania i filmowania pomieszczeń Biblioteki dla celów komercyjnych.

§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Biblioteka nie odpowiada za pozostawione rzeczy na terenie Biblioteki.
2. Czytelnik, który nie stosuje się do niniejszego Regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki, na wniosek kierownika działu.
3. Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do zeszytu skarg lub zgłaszać bezpośrednio kierownikowi wypożyczalni, czytelni, instruktorowi lub Dyrektorowi Biblioteki.
4. Zmiany postanowień Regulaminu dokonuje się w trybie zarządzenia Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 22.05.2020 roku.