Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie
Social Media Icons
Odwiedź Nas na TwitterzeOdwiedź Nas na FacebookuOdwiedź Nas na YouTubePosłuchaj Naszych PodcastówOdwiedź Nas na Instagramie
Regulamin wypożyczania czytaków

Regulamin wypożyczania czytaków

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA CZYTAKÓW 
w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie

1. Niniejszy Regulamin określa warunki wypożyczania „Czytaka Plus” – odtwarzacza cyfrowych książek mówionych, dalej zwanego czytakiem.
2. Czytaki przeznaczone są dla osób niewidomych i słabo widzących, w uzasadnionych przypadkach Biblioteka może podjąć decyzję o udostępnieniu czytaka innej osobie.
3. Wypożyczanie czytaków jest bezpłatne.
4. Za wypożyczenie czytaka, od osoby zameldowanej poza Jaworznem, pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 250 zł.
5. W przypadku wątpliwości lub niemożności ustalenia adresu zamieszkania Czytelnika, bibliotekarz ma prawo zażądać przedstawienia zaświadczenia o aktualnym adresie zamieszkania wydanego przez właściwy urząd.
6. Czytaki wypożyczane są przez Czytelnię Multimedialną.
7. Czytelnik, który zamierza korzystać z czytaka jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowania zawartych w nim warunków.
8. Czytelnik zobowiązany jest do przedłożenia bibliotekarzowi karty bibliotecznej wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem, w celu wypełnienia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1.
9. Warunkiem wypożyczenia czytaka jest pisemne potwierdzenie wypożyczenia przez Czytelnika lub jego prawnego opiekuna.
10. Oświadczenie sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Biblioteki i Czytelnika.
11. Bibliotekarz ma prawo odmówić udostępnienia urządzenia osobom:
1) nietrzeźwym lub będących pod wpływem innych środków odurzających,
2) które swoim zachowaniem zakłócają pracę czytelników i pracowników.
12. Czytelnik zobowiązany jest do dbania o stan czytaka i wykorzystywania go w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi.
13. W momencie zwrotu urządzenia i po sprawdzeniu jego stanu technicznego przez bibliotekarza, Czytelnik na swoim oświadczeniu otrzymuje potwierdzenie zwrotu.
14. Czytak wypożyczany jest na okres 30 dni, z możliwością przedłużenia tylko wówczas, gdy nie ma na niego zapotrzebowania ze strony innych Czytelników.
15. Czytelnik wypożycza wyłącznie czytak z wgranymi audiobookami, stanowiącymi własność Biblioteki.
16. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 5 wgranych audiobooków.
17. Czytelnicy mogą wgrywać do wypożyczonych przez Bibliotekę czytaków dowolne utwory, zgodnie z obowiązującym prawem i w ramach udzielonych im do tego pozwoleń i licencji.
18. W chwili zwrotu czytaka do Biblioteki, wszystkie wgrane przez Czytelnika pliki, muszą być usunięte z urządzenia, bez naruszenia kompletu książek wgranych przez Bibliotekę.
19. Czytelnik ma prawo korzystać z czytaka oraz wgranych na niego książek tylko na własny użytek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności Czytelnik nie może i nie jest uprawniony do:
1) rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu czytaka i wgranych na niego książek w całości lub we fragmentach,
2) modyfikowania treści wgranych książek,
3) komercyjnego wykorzystywania książek,
4) rozpowszechniania treści książek i wprowadzania ich do Internetu,
5) udostępniania czytaka osobom trzecim.
20. Za przetrzymanie czytaka ponad termin określony w pkt 14, Biblioteka pobiera opłaty w wysokości 10 zł za dzień zwłoki.
21. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu o 14 dni, Biblioteka będzie dochodziła swoich roszczeń na drodze sądowej.
22. Czytelnik nieoddający urządzenia w terminie nie mogą ponownie wypożyczyć czytaka.
23. Czytelnik korzysta z czytaka na własne ryzyko i odpowiedzialność, włączając w to odpowiedzialność finansową.
24. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia czytaka, Czytelnik pokrywa koszty naprawy lub zakupu nowego urządzenia o takich samych parametrach.