Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie
Social Media Icons
Odwiedź Nas na TwitterzeOdwiedź Nas na FacebookuOdwiedź Nas na YouTubePosłuchaj Naszych PodcastówOdwiedź Nas na Instagramie
Regulamin Wypożyczeń Międzybibliotecznych

Regulamin Wypożyczeń Międzybibliotecznych

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 13/2012

w sprawie: zasad i cennika usług reprograficznych,

informacyjnych, wypożyczeń międzybibliotecznych

oraz dodatkowych usług świadczonych

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie.

REGULAMIN WYPOŻYCZEŃ MIĘDZYBIBLIOTECZNYCH

Sprowadzanie materiałów z innych bibliotek

§1

Do korzystania z wypożyczeń międzybibliotecznych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie uprawnieni są czytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie, posiadający ważną kartę biblioteczną oraz uregulowane wszystkie zobowiązania wobec Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie.

§2

W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych sprowadza się z innych krajowych bibliotek dla potrzeb czytelników materiały, których nie posiadają inne biblioteki znajdujące się na terenie Jaworzna.

§3

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie wypożycza materiały z krajowych bibliotek w terminie określonym przez bibliotekę udostępniającą (nie licząc czasu przesyłki w obie strony).

§4

Sprowadzone materiały udostępniane są czytelnikom wyłącznie w Czytelni Naukowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie.

§5

Czytelnik zostaje powiadomiony przez Czytelnię Naukową o nadejściu zamawianego dzieła i terminie jego zwrotu.

§6

Zamówienie złożone w formie pisemnej powinno zawierać : imię i nazwisko czytelnika, numer karty bibliotecznej, dane kontaktowe, opis bibliograficzny poszukiwanych materiałów oraz nazwę instytucji, w której się znajdują (Załącznik nr 1).

§7

Czytelnik składając zamówienie jednocześnie wypełnia i podpisuje stosowne oświadczenie, w którym zobowiązuje się pokryć koszty związane z realizacją jego zamówienia według cennika przedstawionego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaworznie.

§8

Koszty kopii nadesłanych przez biblioteki krajowe, zamiast zamówionych oryginałów również obciążają czytelnika według cennika biblioteki udostępniającej.§9Zazamówioną usługę czytelnik zobowiązany jest uiścić opłatę wynikającą z cennika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie przelewem na konto lub w formie wpłaty gotówkowej.

§10

W wypadku uszkodzenia wypożyczonych materiałów czytelnik zobowiązany jest do przekazania ekwiwalentu na rzecz biblioteki-właściciela w formie przez nią ustalonej. Czytelnik jest zobowiązany również do pokrycia wszelkich kosztów, którymi biblioteka będąca właścicielem dzieła obciąży Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaworznie w związku z uszkodzeniem lub zniszczeniem dzieła.

§11

Wypożyczanie międzybiblioteczne odbywa się na zasadzie wzajemności.

Wypożyczanie zbiorów własnych

§1

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie udostępnia swoje zbiory bibliotekom krajowym.

§2

Wypożyczenie międzybiblioteczne nie obejmuje:

egzemplarzy archiwalnych,

dzieł znajdujących się w księgozbiorach podręcznych i w Czytelni Naukowej,

pojedynczych egzemplarzy,

gazet i czasopism,

prac uszkodzonych, wymagających konserwacji.

§3

Zamówienie złożone w formie elektronicznej (przez stronę internetową MBP w Jaworznie) lub pisemnej powinno zawierać: nazwę biblioteki, adres wysyłki, dane kontaktowe, opis bibliograficzny poszukiwanych materiałów (Załącznik nr 2).

§4

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie wypożycza materiały biblioteczne na okres do 3 tygodni (nie licząc czasu przesyłki w obie strony).

§5

Wypożyczone materiały mogą być udostępniane wyłącznie w czytelni biblioteki zamawiającej.

§6

Zamiast wypożyczenia oryginału Biblioteka może wykonać, w porozumieniu i na koszt wypożyczającego, kopię zamawianego materiału.

§7

W wypadku uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów czytelnik zobowiązany jest do przekazania ekwiwalentu odpowiadającego kosztom związanym z przywróceniem dzieła do stanu poprzedniego lub rekompensacie związanej z całkowitym zniszczeniem dzieła na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie w formie i wysokości przez nią ustalonej.

§8

Koszt wysłania drogą pocztową zamówionych dokumentów oraz koszty przesyłki zwrotnej pokrywa strona zamawiająca.

§9

Niezrealizowane rewersy odsyła się bibliotece zamawiającej podając przyczynę niewykonania zamówienia.