Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie
Social Media Icons
Odwiedź Nas na TwitterzeOdwiedź Nas na FacebookuOdwiedź Nas na YouTubePosłuchaj Naszych PodcastówOdwiedź Nas na Instagramie
Monitoring

Monitoring

KLAUZULA INFORMACYJNA 
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Z ZASTOSOWANIEM MONITORINGU WIZYJNEGO 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [Ogólne rozporządzenie o ochronie danych], informuję, że: 
Administratorem systemu monitoringu wizyjnego w siedzibie Biblioteki Głównej jest Miejska Biblioteka Publiczna  z siedzibą w Jaworznie, Rynek Główny 17. 
Monitoring  wizyjny stosowany jest  w celu bezpieczeństwa i zachowania porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia, a także dla celów dowodowych w przypadkach, w których nastąpiłoby jakiekolwiek łamanie przepisów prawa, dobra publicznego, czy przyjętych zasad współżycia społecznego. 
Biblioteka prowadzi monitoring wizyjny na podstawie przepisów:
– art. 22 ² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn.zm.) w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
– art. 9 a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
Podstawą legalizującą przetwarzanie danych gromadzonych w ramach monitoringu wizyjnego jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Zakres przetwarzania danych osobowych stanowi nagranie wizerunku w otoczeniu widzianym przez kamerę wraz z zachowaniem osoby fizycznej. 
Dane z monitoringu wizyjnego mogą być udostępnione zarówno służbom porządkowym, organom administracyjnym jak i służbom technicznym, obsługującym urządzenia monitoringu wizyjnego, a także Sądom powszechnym lub organom ścigania, jako dowód w sprawie. 
Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż 8 dni od momentu ich nagrania, chyba że stanowią dowód w sprawie, to do czasu jej zakończenia. 
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
Przetwarzanie danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
W związku z ochroną danych osobowych przysługuje prawo dostępu, aktualizacji, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie.

Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych: 
Inspektor Ochrony Danych e mail iod@biblioteka.jaw.pl, tel. 032 751 91 92 wew 2 221

 

“Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego w siedzibie Biblioteki Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie” jest dostępny w dziale “Regulaminy”.

PolishEnglishUkrainian