Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie
Social Media Icons
Odwiedź Nas na TwitterzeOdwiedź Nas na FacebookuOdwiedź Nas na YouTubePosłuchaj Naszych PodcastówOdwiedź Nas na Instagramie
Regulamin i umowy dotyczące Studia Nagrań

Regulamin i umowy dotyczące Studia Nagrań

Załącznik nr 1

Do zarządzenia nr 24/2018 Dyrektora

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie

Regulamin korzystania ze Studia Nagrań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie

 1. Studio nagrań w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie, zwane dalej Studiem stanowi integralną część samorządowej instytucji kultury i jest projektem realizowanym w ramach projektu Funduszu Promocji Kultury, prowadzanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 2. Studio świadczy usługi rejestracji dźwięków niekomercyjnie i nie będzie konkurować z profesjonalnymi ośrodkami muzycznymi i realizacji dźwięków.

 3. Szczegółowe warunki korzystania ze Studia stanowi niniejszy regulamin.

 4. Celem Studia jest stworzenie warunków i wspieranie inicjatyw kulturowych i kultywujących dziedzictwo miasta Jaworzna i regionu, a także umożliwienie twórcom rejestrację swojego dorobku twórczego.

 5. Udostępnienie sprzętu oraz pomieszczenia ze Studiem Nagrań następuje zgodnie z posiadanymi możliwościami sprzętowymi i czasowymi.

 6. Termin realizacji nagrania ustala Dział Multimedialny.

 7. Ze względu na warunki techniczne dzienny czas trwania nagrania nie może przekroczyć godzin pracy Biblioteki.

 8. Użytkownicy Studia Nagrań powinni posiadać aktualną kartę biblioteczną.

 9. Warunkiem udostępnienia Studia Nagrań jest wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszenia nagrania (Zał. 1) i podpisanie umowy.

 10. Osoby niepełnoletnie podczas nagrania pozostają pod opieką osoby dorosłej.

 11. Szkoły/instytucje rezerwujące Studio dla dzieci i młodzieży, powinny zapewnić opiekuna grupy.

 12. Twórcy korzystający ze Studia zobowiązani są do przekazania praw majątkowych do nagranego materiału na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie, na podstawie odrębnej umowy, w której wskazane zostaną szczegółowe pola eksploatacji zgodnie z prawem autorskim.

 13. Utwory zarejestrowane przez Studio nieodpłatnie nie mogą być wykorzystywane przez Twórców do jakiejkolwiek działalności komercyjnej.

 14. Przed rozpoczęciem nagrań, twórcy zobowiązani są do zawarcia umowy licencyjnej z Miejską Biblioteką Publiczną w Jaworznie, na podstawie której będą mogli zrealizować sesję nagraniową, pod rygorem odwołania sesji nagraniowej. 

 15. W pomieszczeniu Studia mogą przebywać jedynie uczestnicy nagrania.

 16. Dostęp do Studia oraz sesja nagraniowa może odbywać się tylko przy obecności uprawnionego pracownika Działu Informatyczno-Technicznego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie. Biblioteka nie przewiduje możliwości korzystania ze Studia bez nadzoru jej pracownika.

 17. Nadzór nad Studiem i znajdującym się w nim sprzętem sprawuje upoważniony pracownik Działu Informatyczno-Technicznego, posiadający odpowiednią wiedzę i kompetencje do dokonywania nagrań i obsługi sprzętu. Istnieje możliwość obsługi sprzętów w Studiu oraz realizacji nagrań przez wskazanego przez uczestników nagrania akustyka, jednakże musi się to odbywać  pod nadzorem pracownika IT.  

 18. Bez uzyskania zgody pracownika IT zabrania się:

– używania własnych sprzętów i materiałów dźwiękowych,

– wgrywania i kopiowania jakichkolwiek plików do i z komputera w pracowni jak również podłączania własnych zewnętrznych nośników danych do portów komputera oraz wkładania własnych płyt CD i DVD do napędu komputera

– samodzielnego dokonywania regulacji ustawień urządzeń Studia Nagrań.

 1. Dyrektor Biblioteki może nie wyrazić zgody na realizację nagrań w Studio, bądź przerwać realizację rozpoczętych nagrań w następujących przypadkach:

– nieprzestrzegania postanowień regulaminu,  

– nieprzestrzegania przepisów ogólnych obowiązujących w Bibliotece,

– nieprzestrzegania ustalonych kryteriów realizacji nagrania,

– stwierdzenia naruszenia przez twórców praw autorskich, osobistych bądź innych praw osób trzecich, a także dobrego imienia Miasta Jaworzna,

– rejestrowania treści politycznych,

– obrazy uczuć religijnych bądź łamania ogólnie przyjętych norm społecznych i moralnych,

 1. Na terenie Biblioteki obowiązuje bezwzględny zakaz palenia, spożywania alkoholu i przyjmowania innych środków zmieniających stan świadomości!

 2. Uczestnicy nagrania są zobowiązani do przestrzegania poleceń wydawanych im przez upoważnionego pracownika Biblioteki, zwłaszcza dotyczących obsługi urządzeń i sprzętu nagłaśniającego; za wszelkie uszkodzenia sprzętu wynikające z niewłaściwego użytkowania przez uczestników nagrania, koszty jego naprawy ponoszą uczestnicy nagrania.  

 3. Uczestnicy nagrania zobowiązani są do pozostawienia Studia, po zakończeniu sesji nagraniowej, w stanie niepogorszonym od chwili rozpoczęcia korzystania.

 4. Użytkownicy Studia powinni zgłaszać wszelkie usterki, braki lub awarie sprzętu, pracownikowi Działu IT. Za nie zgłoszenie usterki odpowiedzialność ponosi użytkownik.

 5. W przypadku zaistniałych uszkodzeń sprzętu wynikających z niesubordynacji i samowoli, koszty jego naprawy ponosi użytkownik.

 6. Za treść dokonywanych nagrań odpowiadają twórcy i uczestnicy nagrania.  

 7. Uczestnicy nagrań i osoby korzystające ze Studia są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 8. Niestosowanie się do postanowień Regulaminu bądź poleceń wydawanych przez upoważnionego pracownika Biblioteki, skutkuje przerwaniem nagrania oraz może stanowić podstawę do zerwania porozumienia o współpracy.  

 9. Studio jest objęte monitoringiem wizyjnym.

 10. Przetwarzanie danych osobowych

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuje się, że:

Administratorem danych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie, Rynek Główny 17.

Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa i dane są przetwarzane na podstawie:

– art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy,

– art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków ciążących na administratorze takich jak np. prowadzenie rozliczeń finansowych, w tym podatkowych,

– art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów pracodawcy, takich jak ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych.

Dane są przetwarzane na potrzeby umowy, w celu realizacji zadań z niej wynikających. Podanie danych jest dobrowolne, a konsekwencją ich nie podania jest niemożność realizacji postanowień umowy przez Bibliotekę.

Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, PESEL, nazwę działalności, adres obejmujący kod pocztowy, ulicę, numer lokalu, NIP, numer rachunku bankowego, oraz adres e-mail.

Odbiorcy danych osobowych są tylko i wyłącznie określeni w przepisach prawa oraz są nimi także firmy świadczące usługi pocztowe, obsługujące systemy informatyczne, kancelaria prawna oraz nasi pracownicy, którzy będą bezpośrednio odpowiedzialni za przetwarzanie danych, tacy jak pracownicy ds. kadrowych i płacowych, informatycy oraz księgowi.

W związku z ochroną danych osobowych przysługuje prawo dostępu, aktualizacji, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie.
W sprawach spornych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy oraz po upływie terminu obowiązywania umowy zgodnie z przepisami prawa oraz wytycznymi obowiązującej w Bibliotece Instrukcji Kancelaryjnej (……. lat po wykonaniu umowy).

W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy iod@biblioteka.jaw.pl.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej. Przetwarzanie danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych: e mail: iod@biblioteka.jaw.pl, Tel. 032 751 91 92 wew. 2 221.

 1. Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie rozpatruje Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie.

Do pobrania:

Formularz zgłoszenia nagrania w Studiu Nagrań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie

Umowa licencyjna

Umowa o użyczeniu Studia Nagrań