Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie
Social Media Icons
Odwiedź Nas na TwitterzeOdwiedź Nas na FacebookuOdwiedź Nas na YouTubePosłuchaj Naszych PodcastówOdwiedź Nas na Instagramie
Regulamin monitoringu wizyjnego

Regulamin monitoringu wizyjnego

R E G U L A M I N
funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego
w siedzibie Biblioteki Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie

Zaktualizowano 03.03.2023
§ 1

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego, zwanego dalej „monitoringiem”, znajdującego się w siedzibie Biblioteki Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie. Niniejszy Regulamin wytycza reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób zabezpieczenia, a także możliwość udostępniania zgromadzonych danych.
2. Monitoring stanowi własność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie

§ 2

Celem instalacji monitoringu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie jest:
1. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracowników oraz użytkowników Biblioteki,
2. Zapobieganie dewastacji i kradzieży w budynku Biblioteki Głównej, a także rejestracja zdarzeń, sprzyjająca ustaleniu sprawcy wykroczenia lub przestępstwa,
3. Wyjaśnianie sytuacji konfliktowych oraz ustalanie sprawców czynów nagannych (bójka, kradzież lub zniszczenie mienia itp.)
4. Ograniczenie dostępu do obiektu dla osób nieuprawnionych i niepożądanych.

§ 3

Przetwarzanie danych w ramach monitoringu wizyjnego jest niezbędne do zapewnienia przez Bibliotekę ochrony mienia, osób oraz informacji i jest realizowane w oparciu o przepisy art. 22 ² § 1 -§ 10 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, a także na ze względu na interes publiczny, w związku z obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO).

§ 4

1. System monitoringu wizyjnego obejmuje w szczególności kamery, rejestratory, okablowanie i oprogramowanie, a ponadto stanowiska odbierające obraz z kamer i rejestratorów (rejestrator).
2. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie posiada monitoring wewnętrzny (wewnątrz budynku Biblioteki Głównej) oraz zewnętrzny (obraz obejmuje obszar wokół budynku Biblioteki Głównej).
3. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane stosownymi tabliczkami informacyjnymi zawierającymi rysunek kamery i napis: „Obiekt monitorowany”
4. Monitoring podlega nadzorowi przez Kierownika Działu Informatyczno-Technicznego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie, który sprawuje również obsługę informatyczną i techniczną systemu, na podstawie upoważnienia Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie i ma dostęp do:
a) bezpośredniego podglądu obrazów z kamer i rejestratorów;
b) urządzenia rejestrującego;
c) zapisów z kamer.
5. Do zapoznania się z zapisami z kamer i rejestratorów z monitoringu na terenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie upoważnieni są:
a) Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie, a w wypadku określonym w § 6 ust. 2 również osoby(organy) tam wymienione;
b) Zastępca Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie,
c) Inspektor Ochrony Danych,
d) Inne osoby i podmioty po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie.
6. Dostęp do bezpośredniego podglądu obrazu z kamer mają upoważnieni pracownicy  Działu Organizacyjno-Kadrowego, Działu Informatyczno-Technicznego, Działu Multimedialnego oraz Działu Administracyjno-Gospodarczego.

§ 5

1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
2. Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.
3. Administratorem nagrań pochodzących z monitoringu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie.
4. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, dane pochodzące z nagrań umożliwiające identyfikację osoby, zarejestrowane i przechowywane stanowią dane osobowe.
5. Bezpośredni podgląd oraz rejestracja obrazu z kamer monitoringu, prowadzone są z poszanowaniem godności człowieka, bez możliwości dyskryminacji osób np. ze względu na płeć, rasę, przynależność etniczną, poglądy czy wyznanie.
6. Monitoring nie obejmuje także swoim zasięgiem bezpośrednich stanowisk pracy pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie.
7. Rejestracji kamer nie podlegają obszary, w których nie jest wykonywana praca tj. pomieszczenia socjalne, toalety.
8. Spis miejsc, w których zainstalowane są kamery monitoringu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 6

1. Monitoring ma służyć przede wszystkim działalności prewencyjnej.
2. Udostępnianie nagrań jest możliwe uprawnionym organom lub instytucjom np. Policji, sądom i prokuratorom itd.,  po wskazaniu przez nie podstawy faktycznej oraz prawnej, a pozostałym podmiotom – w przypadku wykazania przez nie istnienia interesu prawnego w udostępnieniu, na ich pisemny wniosek. Nie udostępnia się nagrań osobom fizycznym, ponieważ mogło by to naruszyć prawa i wolność osób trzecich.
3. Nagrania z monitoringu przechowywane są nie dłużej, niż 8 dni, a następnie są kasowane poprzez automatyczne nadpisanie.
4. W uzasadnionych przypadkach na podstawie wniosków w/w organów, w szczególności, gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.
5. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu, na potrzeby przyszłego postępowania, może zwrócić się pisemnie do Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Wniosek należy złożyć w terminie do 3 dni licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny.
6. Wzór wniosku o zabezpieczenie i udostępnienie danych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
7. Kierownik Działu Informatyczno-Technicznego lub inna osoba upoważniona sporządza kopię nagrania z monitoringu wizyjnego za okres, którego dotyczy wniosek osoby zainteresowanej uwzględniając następujące dane: okres którego dotyczy nagranie, nr kamery lub jej lokalizacja, data wykonania kopi.
8. Kopia stworzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zostaje zabezpieczona na okres nie dłuższy niż 3 miesiące i udostępniana jest jedynie uprawnionym instytucjom. np.: policji. W przypadku bezczynności uprawnionych instytucji przez okres 3 miesięcy kopia podlega fizycznemu zniszczeniu.
9. Nagrania z monitoringu przekazywane są na nośnikach zewnętrznych w postaci płyty CD lub DVD wyłącznie upoważnionym do tego organom.
10. Informacja o prowadzeniu monitoringu wizyjnego wewnątrz i na zewnątrz budynku  jest przekazana za pomocą tabliczek informacyjnych w budynku Biblioteki Głównej.
11. Dane zapisane na nośniku nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.
12. Udostępnianie nagrań z monitoringu jest ewidencjonowane w „Rejestrze udostępnionych nagrań z monitoringu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie”, prowadzonym przez Kierownika Działu Informatyczno-Technicznego.
13. Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe mogą zostać utrwalone na monitoringu, jest realizowany za pośrednictwem strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie (www.biblioteka.jaw.pl)

§ 7

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie.