Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie
Social Media Icons
Odwiedź Nas na TwitterzeOdwiedź Nas na FacebookuOdwiedź Nas na YouTubePosłuchaj Naszych PodcastówOdwiedź Nas na Instagramie
Procedura zachowania bezpieczeństwa COVID19

Procedura zachowania bezpieczeństwa COVID19

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 49/2020
Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Jaworznie

Procedury zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie w trakcie epidemii COVID-19

§1

1. Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie w trakcie epidemii COVID-19, zwana dalej Procedurą, określa warunki i zasady zachowania bezpieczeństwa pracowników i użytkowników Biblioteki.

2. Procedura obowiązuje wszystkich użytkowników, pracowników, kontrahentów oraz inne osoby i instytucje korzystające z usług, współpracujące lub przebywające na terenie Biblioteki.

§2

Procedura obejmuje:

1. Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego, środków higieny oraz bezpiecznej obsługi użytkowników Biblioteki.

2. Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych.

3. Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do Biblioteki.

4. Zasady korzystania z czytelń.

5. Zasady udziału w wydarzeniach (konkursach, warsztatach, imprezach itp.).

6. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/użytkownika zakażenia koronawirusem.

§3

Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego, środków higieny oraz bezpiecznej obsługi użytkowników Biblioteki

1. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne są dla użytkowników przy wejściu, w każdej placówce bibliotecznej z wywieszoną instrukcją dezynfekcji rąk oraz użytkowania maseczek i rękawiczek.

2. Do dezynfekcji i mycia powierzchni używamy tylko preparatów atestowanych, które zapewnia Biblioteka.

3. Od osób korzystających z Biblioteki wymaga się bezwzględnie dezynfekowania rąk oraz zasłaniania nosa i ust (maseczką, przyłbicą lub w innym sposób umożliwiający komunikację z pracownikiem Biblioteki).

4. Bibliotekarze obsługują czytelników obowiązkowo w maseczkach ochronnych lub przyłbicach zasłaniających usta i nos. Zalecane są również rękawiczki jednorazowe.

5. Wszyscy przebywający na terenie biblioteki, zobowiązani są do zachowania bezpiecznej odległości wynoszącej minimum 1,5 metra (dotyczy m.in.: pracowników, użytkowników, kontrahentów).

6. Oczekując na obsługę biblioteczną, przebywamy tylko w wyznaczonej strefie.

7. Ustala się limit osób przebywających w Bibliotece, w zależności od metrażu powierzchni.

8. Każda placówka biblioteczna, w widocznym miejscu, udostępnia informację z ustalonym limitem osób, które jednocześnie mogą się znajdować w pomieszczeniach Biblioteki.

9. W czytelniach, salkach, audytorium wprowadza się ograniczenie liczby miejsc do 50%.

10. Kąciki dla dzieci wyłączone są z użytkowania do odwołania.

11. Kawiarenka będzie świadczyć usługi jak przed epidemią z zachowaniem reżimu sanitarnego.

12. Pracownicy na bieżąco przeprowadzać będą dezynfekcję biurek, klamek, klawiatur, telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych zgodnie z Instrukcją BHP oraz procedurami wewnętrznymi Biblioteki.

13. Pracownicy Biblioteki będą przeprowadzać dezynfekcję elementów w sanitariatach, z których korzystają osoby z zewnątrz, zgodnie z Instrukcją BHP (klamki, włączniki światła, krany itp.) prowadząc wykaz wykonanych czynności (godzina dezynfekcji, wykonane czynności, podpis).

14. Pracownicy działów administracyjnych oraz obsługi, w sytuacji konieczności zejścia do stref czytelników zobowiązani są do noszenia maseczek ochronnych i stosowania płynów do dezynfekcji.

15. W filiach, w każdym dniu pracy w godz. od 12.30 do 13.00, zostaje wprowadzona przerwa w obsłudze czytelników, przeznaczona na dezynfekcję i wentylację pomieszczeń /wietrzenie/.

§4

Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych

1. Nie zmieniają się zasady zapisu oraz korzystania ze zbiorów Biblioteki zawarte w Regulaminie udostępniania zbiorów MBP w Jaworznie.

2. Preferowaną formą zapisu do Biblioteki jest samodzielna rejestracja czytelnika na stronie https://katalog.zapto.org/sowacgi.php?KatID=0&typ=acc&id=info.

3. Zgodnie z rekomendacją Biblioteki Narodowej, możliwy jest wolny dostęp do księgozbioru, pod warunkiem zachowania reżimu sanitarnego (bezwzględna dezynfekcja rąk, zalecane rękawiczki, zasłonięte usta i nos).

4. Zaleca się korzystanie z zasobów dostępnych on-line.

5. Z Czytelni Naukowej i Czasopism można wypożyczyć na zewnątrz książki na okres 7 dni, czasopisma archiwalne na okres 3 dni.

§5

Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do Biblioteki

1. Egzemplarze wypożyczone do domu, przyjmuje personel zaopatrzony w jednorazowe rękawiczki oraz maseczkę lub przyłbicę.

2. Kontakt z egzemplarzem ograniczamy tylko do jego identyfikacji i zdjęcia z konta czytelnika.

3. Zbiory zwracane do Biblioteki poddawane są 3 dniowej kwarantannie.

4. Zwróconych publikacji nie dezynfekujemy preparatami opartymi na detergentach i alkoholu, nie ściągamy okładek foliowych oraz ich nie przecieramy. Czynności te są niedopuszczalne.

5. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.

§6

Zasady korzystanie z czytelń, salek i audytorium

1. Liczba miejsc w czytelniach, salkach i audytorium jest ograniczona do 50%.

2. Użytkownicy zobowiązani są do zajmowania tylko miejsc wskazanych przez pracownika Biblioteki.

3. Czas przebywania w pomieszczeniach czytelni, powinien być ograniczony do niezbędnego minimum (nie dłużej niż 1,5 godz.).

4. W czytelniach, salkach i audytorium przebywamy wyłącznie z zasłoniętymi nosem i ustami (maseczką, przyłbicą, itp.).

§7

Zasady udziału w wydarzeniach (konkursach, warsztatach, imprezach itp.)

1. Fizyczny udział w przygotowaniach do wydarzania oraz w samym wydarzeniu mogą brać tylko i wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych.

2. W trakcie wydarzenia obowiązuje dystans społeczny 1,5 metra i zasada ograniczania zbędnych kontaktów (podawanie rąk, przytulanie na przywitanie).

3. Uczestnicy wydarzeń mają obowiązek poruszania się wyłącznie w wyznaczonych pomieszczeniach, strefach.

4. Planowane wydarzenia przeprowadzone zostaną przy ograniczonej liczbie uczestników.

5. Uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia pracownikom Biblioteki, że źle się poczuł w czasie trwania wydarzenia, w szczególności jeżeli wystąpiły objawy takie jak: gorączka, kaszel i/lub duszności.

6. Na wniosek Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaworznie Biblioteka będzie miała obowiązek udostępnienia danych osobowych uczestników wydarzenia oraz pracowników w związku z COVID-19.

7. Osoba, która zaobserwowała objawy chorobowe u innego współuczestnika wydarzenia, zobowiązana jest zgłosić niezwłocznie swoje podejrzenia pracownikom Biblioteki, aby mogły zostać podjęte niezbędne działania.

8. Wprowadza się dobrowolną rejestrację osób biorących udział w wydarzeniach, która zawierać będzie kontakt do uczestnika. W przypadku ujawnienia choroby wśród uczestników wydarzenia, dane osobowe będą udostępnione Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Jaworznie lub innym organom nadrzędnym nad Biblioteką, przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się wirusa, do trzech tygodni od momentu zakończenia wydarzenia. Po tym terminie dane zostaną trwale zniszczone.

§8

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u pracownika/użytkownika zakażenia koronawirusem

1. Osoba, u której widoczne są wyraźne oznaki choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, może nie zostać wpuszczona na teren Biblioteki. Istnienie możliwość przeprowadzenia pomiaru temperatury przez pracowników Biblioteki.

2. W przypadku gdy stwierdzenie objawów chorobowych nastąpi po wejściu do budynku, należy odizolować taką osobę od pozostałych i umieścić w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu. Następnie skontaktować się z najbliższą Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną i zastosowanie się do poleceń od nich otrzymanych.

3. Incydent należy niezwłocznie zgłosić do Dyrektora Biblioteki, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

4. Należy ustalić listy pracowników oraz użytkowników (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach Biblioteki, w których przebywał użytkownik/pracownik oraz poinformować o sytuacji wystąpienia zakażenia na terenie placówki.

§9

Postanowienia końcowe

1. Użytkownik niestosujący się do procedur ustanowionych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie w trakcie epidemii COVID-19 może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów Biblioteki.

2. Procedury wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie obowiązują do odwołania.

3. Zaleca się na bieżąco śledzić ogłoszenia na stronie internetowej www.biblioteka.jaw.pl