Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie
Social Media Icons
Odwiedź Nas na TwitterzeOdwiedź Nas na FacebookuOdwiedź Nas na YouTubePosłuchaj Naszych PodcastówOdwiedź Nas na Instagramie
Regulamin korzystania Z GOGLI VR

Regulamin korzystania Z GOGLI VR

Regulamin
KORZYSTANIA Z GOGLI VR
W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W JAWORZNIE

ZASADY KORZYSTANIA

 1. Z Gogli VR może korzystać nieodpłatnie użytkownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie, powyżej 13 roku życia, z aktywną kartą biblioteczną.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w Bibliotece, zawartych w Regulaminie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie.
 3. Korzystanie ze sprzętu jest nieodpłatne.
 4. Wyrażenie chęci skorzystania z usługi w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie, jest równoznaczne ze złożeniem przez użytkownika oświadczenia, iż zapoznał się z treścią Regulaminu, w szczególności z ostrzeżeniami dotyczącymi zdrowia, bezpieczeństwa użytkowania, i akceptuje jego warunki.
 5. Usługa korzystania z okularów VR wymaga wcześniejszej rezerwacji telefonicznej 32 751 91 92 wew. 2 227 lub osobistej w bibliotece (Dział Multimedialny Biblioteki Głównej).
 6. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z gogli VR, po przedłożeniu podpisanej zgody rodzica lub opiekuna prawnego.
 7. Czas jednorazowego korzystania z usługi wynosi maksymalnie 30 minut.
 8. Rozpoczęcie i zakończenie pracy z okularami VR następuje w obecności pracownika biblioteki.
 9. Korzystający z gogli VR zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności. Za uszkodzenie sprzętu, wynikające z niewłaściwego użytkowania, odpowiada osoba
  korzystająca ze sprzętu, a w przypadku osoby nieletniej jego rodzic lub opiekun prawny.
 10. Użytkownicy zobowiązani są do wykonywania poleceń wydawanych przez pracownika biblioteki, w celu zachowania bezpieczeństwa.
 11. Użytkownik, który nie stosuje się do przepisów niniejszego Regulaminu i zaleceń pracowników, może zostać pozbawiony prawa do korzystania z gogli VR.
 12. Pracownik biblioteki ma prawo odmówić prawa skorzystania z usługi osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Przed rozpoczęciem korzystania z usługi należy się upewnić, że gogle VR są odpowiednio zamocowane na głowie, a linki kontrolerów założone na nadgarstkach. Zabronione jest
  wykraczanie poza pole gry lub używanie w sposób nieprawidłowy kontrolera (np. rzucanie nim, uderzanie o podłogę).
 2. W polu gry, dozwolone jest przebywanie wyłącznie jednej osoby. Osoby towarzyszące powinny zachować bezpieczną odległość, określoną przez pracownika biblioteki.
 3. Bezwzględnie zabroniony jest bezpośredni kontakt z osobą grającą (np. jej dotykanie, straszenie).

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE ZDROWIA

 1. Osoba korzystająca z gogli VR musi być w pełni świadoma skutków usługi dla jej zdrowia i w tym zakresie ponosi pełną odpowiedzialność.
 2. Przed przystąpieniem do gry zaleca się zapoznanie z instrukcją producenta, a w szczególności rozdziałem na temat zdrowia i bezpieczeństwa, dostępnym na stanowisku obsługi lub na stronie producenta https://www.oculus.com/safety-center/quest-2/?locale=pl_PL
 3. Przeciwwskazania do korzystania z usługi:
 • wrażliwość na błyskające lub migoczące światła,
 • epilepsja lub doświadczenie w przeszłości ataków epileptycznych podczas oglądania telewizji lub grania w gry interaktywne,
 • ból głowy, odczuwalne zmęczenie, senność,
 1. Przerwij korzystanie z gogli VR, jeśli odczuwasz zawroty głowy, nudności lub inne niepożądane dolegliwości.
 2. Urządzenia wykorzystywane przy świadczeniu usług emitują fale radiowe, które mogą mieć wpływ na otaczającą elektronikę, jak również i przede wszystkim na rozruszniki serca.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie, ul. Rynek Główny 17.
 2. Celem przetwarzania danych jest możliwość skorzystania z gogli VR.
 3. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie, pozyska od Użytkowników tylko niezbędny do realizacji usługi zakres danych osobowych.
 4. Dane są przetwarzane za zgodą Użytkownika, a jeżeli to konieczne, jego rodzica lub opiekuna prawnego. Organizator przewiduje przetwarzać dane osobowe Użytkowników tak długo, jak będzie to konieczne w związku z realizacją usługi oraz promocją działalności Organizatora.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie. Wyjaśnień, w sprawach związanych z danymi osobowymi, udziela Inspektor Ochrony Danych, e-mail iod@biblioteka.jaw.pl.

REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Postanowienia końcowe

 1. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia i uszczerbki na zdrowiu lub szkody materialne, wynikłe z niestosowania się do Regulaminu oraz
  poleceń pracowników biblioteki. Pełną odpowiedzialność ponoszą wtedy dorośli Użytkownicy, a w wypadku osób niepełnoletnich ich rodzice lub opiekunowie prawni.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestnika.